Departament Juridic, Organizare şi Resurse Umane

 • Compartiment Juridic
 • Compartiment Organizare
 • Compartiment Resurse Umane

Atribuţii principale ale departamentului:

 • Urmăreşte desfăşurarea activităţii pe baze legale
 • Reprezintă interesele regiei în faţa instanţelor judecătoreşti
 • Asigură desfăşurarea activităţilor juridice, de control a legalităţii activităţilor RAR
 • Asigură asistenţă juridică necesară conducerii regiei
 • Urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a regiei
 • Avizează proiectele de acte care pot angaja răspunderea patrimonială a regiei, precum şi alte acte care pot produce efecte juridice
 • Redactează şi promovează cererile de chemare în judecată, întâmpinările, căile de atac, obţine şi transmite la serviciul de specialitate titlurile executării sau sesizării organismului competent de executare silită
 • Verifică legalitatea şi avizează contractele individuale de muncă la nivelul regiei, a actelor adiţionale la acestea, a încetării contractelor individuale de muncă precum şi a sancţiunilor disciplinare, a deciziilor întocmite de Compartimentul Resurse Umane
 • Colaborează la întocmirea hotărârilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative elaborate de regie sau în care aceasta este implicată
 • Avizează proiectele de contracte de orice tip
 • Avizează deciziile de imputare sau sancţionare
 • Ţine evidenţa litigiilor în care regia este parte
 • Execută sarcinile trasate de conducerea regiei în domeniul organizării
 • Elaborează proiectele de programe de activitate anuale şi de perspectivă pe ansamblu a activităţii RAR
 • Elaborează şi perfecţionează structura organizatorică şi regulamentele de organizare şi funcţionare a RAR
 • Urmăreşte realizarea prestaţiilor şi veniturilor regiei pe baza raportărilor venite de la reprezentanţe
 • Stabileşte necesarul de personal pe baza solicitărilor departamentelor, serviciilor, compartimentelor, reprezentanţelor din cadrul structurii organizatorice
 • Coordonează procesul de recrutare şi selecţie a resurselor umane, cât şi de întocmire a fişelor de post
 • Gestionează angajamentele personalului RAR care participă la programele de formare profesională conform legislaţiei în vigoare

Departament Juridic, Organizare şi Resurse Umane

Bucureşti - 010719, sector 1, Calea Griviţei nr. 391A
Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998
djoru@rarom.ro

Persoane de contact

 • Ec. Irina RÂPEA Şef departament

  • Centrală: 021 202.70.00, interior 196