Termeni şi condiţii

Designul şi conţinutul website-ului www.rarom.ro apartin în exclusivitate Registrului Auto Român R.A. (R.A.R. – R.A.) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.

Designul şi conţinutul website-urilor Programări Online (pro.rarom.ro), AutoTest (www.autotestmagazin.ro), ale celorlalte site-uri WEB care derivă din www.rarom.ro, prin accesarea unui link, precum și ale aplicațiilor mobile puse la dispoziția clienților de către R.A.R. – R.A. (ex. WoopsRAR ș.a.) care aparţin R.A.R. – R.A. şi au conţinut pe tematica specifică R.A.R. – R.A, apartin în exclusivitate Registrului Auto Român R.A. (R.A.R. – R.A.) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.

Registrul Auto Român R.A. (R.A.R. R.A.) cu sediul social în Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/5191/04 martie 1992, având CUI RO 1590236, atribut fiscal RO, este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca Operator de date cu caracter personal sub nr. 1253.

DEFINIŢII

Termenii „site”, „acest site” şi „site-ul” folosiţi în acest document se referă la website-ul
www.rarom.ro, la cele enumerate mai sus, precum şi la cele care derivă din website-ul www.rarom.ro prin accesarea unui link, care aparţin R.A.R. R.A. şi au conţinut pe tematica specifică R.A.R. R.A.

Vizitator – orice persoană care accesează website-urile menţionate anterior, indiferent de motiv.
Prin „conţinut” întelegem:

  • toate informaţiile de pe website-urile enumerate anterior sau din aplicaţiile puse la dispoziţie care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament informatic;
  • conţinutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienţilor săi de către Registrul Auto Român R.A. prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informatii legate de produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile şi/sau tarifele practicate de către Registrul Auto Român R.A. într-o anumită perioadă.

Utilizator – acea persoană fizică având sau care obţine acces la conţinut, prin mijloacele de comunicare (spre exemplu formulare standardizate) puse la dispoziţie de către Registrul Auto Român R.A. (electronic).

Formular de comunicare – solicitare – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Registrul Auto Român R.A. şi client, prin care acesta transmite R.A.R. R.A. intenţia sa de a achiziţiona servicii sau de a primi informări prin intermediul website-urilor anterior precizate.

Date personale – informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteţi fi identificat. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi link-ul Prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil pe website-ul www.rarom.ro în secţiunea Despre noi.

ACCEPTAREA „TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR”

Înainte de a naviga în website-urile anterior menţionate, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare. Ele stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-urile specificate anterior. Accesarea acestora presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor şi Condiţiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină.

Registrul Auto Român R.A. îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul website-urilor sau al aplicaţiilor mobile enumerate anterior. În această situaţie, Registrul Auto Român R.A. va înştiinţa utilizatorii prin intermediul informărilor şi/sau comunicatelor de presă postate pe website www.rarom.ro.

Folosirea în continuare a website-urilor specificate anterior de către utilizatori/vizitatori constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului document.

CONŢINUTUL SITE-URILOR ŞI/SAU AL APLICAŢIILOR MOBILE

Conţinutul, astfel cum este definit, încluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe website-urile menţionate anterior şi/sau în aplicaţiile mobile sunt proprietatea exclusivă a Registrului Auto Român R.A., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context faţă de cel original.

Informaţiile publicate pe website-urile anterior specificate sunt informaţii de interes general despre Registrul Auto Român R.A., despre serviciile oferite de RAR RA, despre produsele comercializate de către partenerii săi cu privire la opiniile utilizatorilor despre produse şi servicii, cât şi alte informaţii considerate de R.A.R.- R.A. ca fiind de interes pentru utilizatori şi/sau vizitatori.

Registrul Auto Român R.A. îşi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe website-urile menţionate anterior.

Registrul Auto Român R.A. îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere, lipsă de acurateţe sau erori ale produselor software, fără a anunţa în mod prealabil utilizatorii site-urilor.

COPYRIGHT

Cu excepţia opiniilor postate de către utilizatori, conţinutul website-urilor specificate anterior – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea Registrul Auto Român R.A. şi a furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor.
Asadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul Registrul Auto Român R.A. a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus, se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

ACCES

a) Accesul în website-urile precizate anterior este liber şi nu necesită configurarea unui Utilizator.
b) Utilizarea formularului de contact – necesită furnizarea de date cu caracter personal; a se consulta în acest sens link-ul Prelucrarea datelor cu caracter personal disponibil pe website-ul www.rarom.ro, în secţiunea Despre noi.

Dacă veţi furniza date incomplete, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, iar Registrul Auto Român R.A. are dreptul de a şterge informaţia furnizată astfel, imediat ce va afla de situaţie.

Registrul Auto Român R.A. poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzică accesul dumneavoastră la conţinutul website-urilor anterior specificate sau doar la o parte din conţinutul acestora.

În cazul în care administratorii website-urilor vă vor interzice accesul, nu veţi fi îndreptăţit la primirea niciunei despăgubiri.

LEGĂTURI

Website-ul www.rarom.ro precum şi cele anterior precizate pot găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste website-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.
Registrul Auto Român R.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informaţiile furnizate de către website-urile R.A.R. R.A. sau resursele spre care trimit link-urile conţinute de aceste site-uri.

PARTENERI

Despre calitatea produselor, despre autenticitatea mărcii şi despre orice alte nelămuriri referitoare la o anumită marcă sau la un anumit produs, clientul se poate adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

Imaginile prezentate pe website-urile specificate anterior au rol exemplificative, iar produsele şi/sau serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe site, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient etc.)
Registrul Auto Român R.A. nu îşi asumă responsabilitatea cu privire la conţinutul comentariilor postate de către utilizatori referitor la serviciile promovate, în schimb, îşi asumă dreptul de a şterge (îndepărta) orice conţinut care încalcă Termenii şi condiţiile website-urilor menţionate anterior sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora. Cu toate acestea, Registrul Auto Român R.A. nu îşi asumă responsabilitatea pentru monitorizarea permanentă a întregului conţinut găzduit pe website şi postat de către utilizatori.

Registrul Auto Român R.A. nu garantează disponibilitatea permanentă a tuturor serviciilor afişate prin intermediul website-urilor specificate anterior.

Registrul Auto Român R.A. nu este responsabil pentru greşelile de tipărire şi/sau afişare a preţurilor, caracteristicilor, imaginilor aferente serviciilor afişate pe website-urile enumerate anterior.

Registrul Auto Român R.A. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor şi condiţiilor”.

Registrul Auto Român R.A. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării website-urilor enumerate anterior, precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afişate pe acestea.

FRAUDA

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONŢINUTUL WEBSITE-URILE ANTERIOR ENUMERATE SAU DE A AFECTA FUNCŢIONAREA ORICĂROR SERVERE CARE GĂZDUIESC WEBSITE-URILE SPECIFICATE ANTERIOR VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A ACESTORA ŞI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINŢĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.
ÎN CAZUL ÎN CARE NU AGREAŢI CONDIŢIILE ŞI TERMENII MAI SUS ARĂTATE, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAŢI WEBSITE-URILE ENUMERATE ANTERIOR ŞI SĂ ÎNCHIDEŢI DE ÎNDATĂ PAGINILE DE WEB AFERENTE ACESTORA.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253