Atestări conducători ateliere

MĂSURI IMPORTANTE REFERITOARE LA OBȚINEREA CERTIFICATELOR DE ATESTARE A CAPACITĂȚII PROFESIONALE, ÎN CONTEXTUL
CRIZEI COVID-19

După cum există deja comunicat pe pagina principală a site-ului nostru, în baza prevederilor OMTIC nr. 766/11.03.2020, termenul de valabilitate al certificatelor de atestare eliberate pană la 16.03.2020 a fost prelungit cu 3 luni. Desigur că prevederile ordinului ministrului nu pot rezolva situația celor aflați la atestarea inițială și care nu dețin un atestat al cărui termen să poată fi prelungit.

Pe de altă parte, prelungirea cu 3 luni a valabilității atestatelor este un drept al dumneavoastră, de care vă puteți folosi sau nu. Tuturor vă recomandăm să parcurgeți informațiile care vor urma și să luați decizia, analizând cu atenție avantajele procedurii simplificate propuse pentru această perioadă.

Având în vedere indicațiile și restricțiile impuse oficial, pentru eliminarea interacționării directe și protejarea dumneavoastră, începând cu 26 martie, până la ridicarea stării de urgență, procedura pentru obținerea certificatelor de atestare/reatestare se va derula după cum urmează:

I. Dosarul pentru obținerea certificatului de atestare se va trimite online, pe mail, scanat, la adresa conducatoriateliere@rarom.ro. Vă rugăm sa parcurgeți cu atenție informațiile referitoare la compunerea dosarului, prezentate la punctele 1 sau 2 din această rubrică, inclusiv TUTORIALUL. Încercați să realizați copii lizibile, îngrijite, scanate cu mijloace adecvate. Documentele scanate vor fi trimise ca fișiere atașate, în format pdf, nu inserate in corpul mail-ului.

Titlul mail-ului va fi format din patru secvențe, despărțite prin slash (bară înclinată) :
– S sau M ( de la studii superioare sau studii medii)
– A, R sau P ( de la atestare, reatestare sau preschimbare)
– Indicativul județului dumneavoastră
– Numele și prenumele
Ex: S/R/PH/Ionescu Mihai va însemna ca mail-ul respectiv contine un dosar al unui inginer (studii superioare tehnice) aflat la reatestare (a mai deținut cel puțin un atestat), este din județul Prahova și se numește Ionescu Mihai.

II. Plata se va putea face n continuare la casieriile reprezentanțelor RAR din țară sau București (cod tarifare W0H46- studii superioare tehnice respectiv W0H45- studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice).
De asemenea se poate plăti și prin transfer bancar, în contul RO57RNCB0086023664390001 BCR Sucursala Griviţa. Tariful pentru studii superioare tehnice (W0H46) este de 171 RON iar pentru studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice (W0H45) este de 535 RON. Vă rugăm să menționați în OP codul de tarifare pe care îl plătiți.
Pentru cei care optează pentru plata prin bancă, la dosarul trimis către RAR, în afara copiei ordinului de plată, se va atașa si un extras conținând datele de facturare ale firmei.
Ex. Date de facturare
Numele firmei : SC AUTOSERVICE SRL
Adresa : București, str. Ion Ion, nr. 5 sector 2
CUI : RO123456 ( se va menționa precis dacă firma are sau nu RO la CUI)
Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului : J50/1234/2020
Contul IBAN
Ex. RO95RCBV000999777

III. Pentru comunicarea cu dumneavoastră vom folosi adresa de mail de pe care ne-ați trimis dosarul de atestare. Asigurați-vă că o citiți frecvent și verificați și zona de spam.

IV. Pentru conducătorii de ateliere cu studii superioare tehnice (atestare inițială sau reatestare), în cazul în care dosarul a fost corect alcătuit, RAR va elibera pe mail o copie scanată a atestatului, în termen de 4 zile lucrătoare de la data primirii electronice a dosarului. Neconformitățile identificate în dosarele incomplete vă vor fi semnalate prin mail.

Pentru cei care optează pentru plata prin bancă, termenul de mai sus se extinde la 7 zile lucrătoare, timp necesar pentru eliberarea fizică a facturii, pentru a putea fi atașată în copie scanată la răspunsul nostru alături de atestat.

V. Pentru conducătorii de ateliere cu studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice, aflați la reatestare, în cazul în care dosarul a fost corect alcătuit, RAR va expedia prin mail un chestionar (test-grilă) cu 20 de întrebări pentru verificarea cunoștințelor. După rezolvarea chestionarului acesta se va trimite scanat la RAR iar titlul mail-ului va fi identic cu cel trimis inițial, având în față litera T ( Ex. T/M/R/PH/Ionescu Mihai).

După primirea testului rezolvat, se va intra pe procedura descrisă la punctul anterior (IV).

VI. Pentru conducătorii de ateliere cu studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice, aflați la atestarea inițială, în cazul în care dosarul a fost corect alcătuit, RAR va expedia prin mail un material informativ-explicativ (suport de curs extins) precum și un chestionar (test-grilă) cu 20 de întrebări pentru verificarea cunoștințelor. După parcurgerea materialului informativ-explicativ se va rezolva chestionarul după care acesta se va trimite scanat la RAR iar titlul mail-ului va fi identic cu cel trimis inițial, având în față litera T ( Ex. T/M/A/BH/Popescu Ion).

După primirea testului rezolvat, se va intra pe procedura descrisă la punctul IV.

VII. Preschimbarea atestatului, aflat în perioada de valabilitate, este necesară atunci cînd din cauza schimbării locului de muncă al titularului sau a modificării datelor societăţii comerciale trebuie emis un nou atestat actualizat. Serviciul este gratuit. Pentru că în condiții normale RAR ar fi solicitat originalul atestatului, pentru a fi anulat, în situația actuală anularea va fi făcută de dumneavoastră. Pentru aceasta veți trasa cu un marker negru, pe original,o linie oblică pe direcția dreapta sus-stânga jos peste care veți scrie ANULAT. Veți îndoi apoi colțul din dreapta sus (similar unei teze de examen) și apoi veți face o fotografie a rezultatului pe care o veți atașa în mail, alături de celelalte documente scanate (a se vedea figura atașată).

VIII. Dosarele de atestare aflate fizic în posesia noastră, ca și cele care sunt pe traseul poștal către noi vor fi considerate ca fiind primite pe mail și vor fi rezolvate online. Începând cu data de 30 martie vă rugăm să nu mai folosiți poșta sau prezentarea directă pentru depunerea dosarului!

IX. Originalele atestatelor eliberate vor fi păstrate la RAR- București, până la revenirea la normal a situației.

X. FOARTE IMPORTANT! Rândurile care urmează în continuare reprezintă procedura valabilă în condiții de normalitate. De aceea vă rugăm să extrageți doar informațiile referitoare la compunerea dosarelor de atestare/reatestare/preschimbare urmând să ignorați indicațiile referitoare la expedieri poștale, prezentare directă, telefon de contact, programare și organizare de cursuri, etc.
Pentru a vă ușura orientarea în rubrică vom folosi nuanțe pregnante pentru informațiile rămase valabile în această perioadă.

Vă mulțumim !

Începând cu 12 februarie 2018 activitatea de atestare a şefilor de ateliere din cadrul Compartimentului de Evaluare-Instruire Personal se mută de la RAR-Voluntari în noul sediu din Şos. Vergului nr. 41 sector 2.

Altfel spus, atât sala de desfăşurare a cursurilor cât şi biroul de depunere dosare-eliberare atestate se vor găsi în incinta noului sediu din Şos. Vergului nr. 41, parter.

Numărul de telefon/fax din birou rămâne neschimbat (021-350.82.94).

Adresa de corespondenţă rămâne neschimbată respectiv Calea Griviţei nr. 391 A, sector 1, Bucureşti, cod 01719.

Vă informăm de asemenea că în incinta sediului RAR din Şos. Vergului nr. 41 a fost deschis un ghişeu de casierie al cărui orar de funcţionare este, de luni până vineri, în intervalul orar 8:30-13:00. Clienţii noştri, care nu se pot înscrie în programul de funcţionare al casieriei şi care totuşi doresc să depună personal dosarul de atestare, înainte de ora 8:30 sau după ora 13:00, sunt rugaţi să efectueze plata premergător depunerii acestuia, la orice altă casierie din incinta oricărei reprezentanţe RAR.

Cei care doresc să se prezinte personal pentru depunerea dosarelor de atestare, pentru ridicarea cerificatelor de atestare sau pentru relaţii sunt rugaţi să se încadreze în intervalul orar 9:00-14:00 (de luni până joi) sau 9:00-12:00 (vineri).

CERINŢE IMPUSE PRIN CADRUL LEGAL

Condiţiile impuse în vederea atestării conducătorilor de ateliere sunt stabilite prin pct. 5 al cap. II şi pct. 5.1. al anexei 4 la reglementările RNTR 9 (aprobate prin OMTCT nr. 2.131/2005):

„5. Se vor completa şi depune, la reprezentanţa RAR din Municipiul Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, cererea-tip de autorizare şi chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal.
Solicitantul va include în dosarul de autorizare:
– copia certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului (conducătorilor) atelierului în domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz precum şi în domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu excepţia atelierelor care desfăşoară activităţi de înlocuire materiale de exploatare, de înlocuire şi reparare anvelope şi camere de aer, de echilibrat roţi, de înlocuire a sistemului de evacuare gaze arse motor – tobe eşapament fără sisteme catalitice.”

„5.1 Generalităţi
Operatorul economic care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie să demonstreze că posedă resursele necesare şi că aplică metode adecvate pentru un control intern al lucrărilor, care să asigure conformitatea vehiculelor asupra cărora s-a intervenit cu normele în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate în exploatare.

Nivelul minim de pregătire pentru persoana care conduce atelierul, în funcţie de activităţile executate, este absolvent al şcolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul atelierului trebuie să posede un certificat de atestare a capacităţii profesionale în domeniul construcţiei şi reparării de vehicule rutiere, eliberat de RAR, în urma frecventării unui curs şi a absolvirii unui examen de verificare a cunoştinţelor (Anexa 7 la prezentele reglementări).

Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minimă de 2 ani în activitate, pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere şi primesc un certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la curs şi susţinerea examenului.

Persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate vor frecventa un curs de instruire cu susţinerea examenului de absolvire în cadrul RAR, în vederea obţinerii certificatului de atestare a capacităţii profesionale.
Valabilitatea certificatelor de atestare este de 3 ani şi se va prelungi în condiţiile prevăzute la aliniatele 2 şi 3.”

1. Informaţii privind atestarea conducătorilor de ateliere – studii superioare în domeniul tehnic (ingineri mecanici sau electromecanici)
1.1. Pentru a obţine certificatul de atestare a capacităţii profesionale, cei interesaţi vor trimite prin poştă, pe adresa Registrul Auto Român – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (în atenţia d-lui ing. Liviu ANGHENE), Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, cod 010719 un dosar cuprinzând:
a) cerere tip ( conform modelului anexat);
b) copie după diploma de studii, legalizată sau semnată şi ştampilată de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”;
c) copii după cartea de muncă sau după extrasul din REVISAL sau după contractul individual de muncă sau după actul constitutiv al firmei sau după certificatul constatator, după caz, din care să poată fi probată vechimea de 2 ani în activitate precum şi legătura între persoană şi firma pentru care se cere atestarea ( se pot face şi combinaţii între documentele probatorii enumerate mai sus). Toate înscrisurile vor fi legalizate notarial sau semnate şi ştampilate de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”.
d) copie a dispoziţiei de plată în contul RO57RNCB0086023664390001 BCR Sucursala Griviţa sau copie a facturii de plată prin casieriile RAR din incinta reprezentanţelor judeţene (cod tarif W0H46). Recomandăm ca plata să fie făcută prin casieriile RAR !

În cazul în care s-a procedat conform cu cele de mai sus, conducătorul de atelier va primi certificatul de atestare, prin poştă, la adresa menţionată în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea corespondenţei la RAR.

1.2. Pentru solicitanţii care se pot deplasa personal la sediul RAR din Şos. VERGULUI nr. 41, sector 2, Bucureşti, Compartimentul de Evaluare şi Instruire Personal, Parter, eliberarea certificatului de atestare se va face pe loc, în baza aceloraşi documente solicitate şi în primul caz. (Recomandăm a se suna în prealabil la tel. direct 021.350.82.94).

În situaţia în care copiile după diploma de studii sau cartea de muncă nu sunt disponibile în formă legalizată sau nu au avizarea conformităţii de către conducerea atelierului, verificarea se poate face de RAR, după prezentarea originalelor.

Foarte important! Procedura de mai sus rămâne valabilă şi în cazul eliberării certificatelor de REATESTARE (la expirarea certificatului anterior), cu menţiunea că documentele probatorii pentru studii şi vechime nu se vor mai prezenta, acestea existând la dosarul iniţial. În acest caz la dosar va fi ataşată o copie a certificatului de atestare vechi (expirat), alături de cererea tip şi de dovada de efectuare a plăţii.
În situaţia în care este necesară PRESCHIMBAREA certificatului de atestare, înainte de expirarea acestuia, din cauza schimbării locului de muncă al titularului sau a modificării datelor societăţii comerciale, noul certificat se va elibera gratuit, cu aceeaşi dată de expirare a valabilităţii ca cea a certificatului anterior, numai în baza cererii tip, a certificatului actual in ORIGINAL precum şi a unui document care să ateste noua situaţie. Acesta poate fi CUI-ul firmei, contractual de muncă, certificatul constatator după Legea 26/1990 sau alte înscrisuri, după caz. În acest caz se poate folosi transmiterea prin poştă sau prezentare personală, similar cu situaţiile detaliate la punctele 1.1. – 1.2.

2. Atestarea conducătorilor de ateliere – studii medii tehnice sau studii superioare în alte domenii decât cel tehnic

Pentru a obţine certificatul de atestare a capacităţii profesionale, cei interesaţi vor trimite prin poştă, pe adresa Registrul Auto Român – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (în atenţia d-lui ing. Liviu ANGHENE ), Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, cod 010719 un dosar cuprinzând:

a) cerere tip (conform modelului anexat);
b) copie după diploma de studii, legalizată sau semnată şi ştampilată de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”;
c) copii după cartea de muncă sau după extrasul din REVISAL sau după contractul individual de muncă sau după actul constitutiv al firmei sau după certificatul constatator, după caz, din care să poată fi probată vechimea de 3 ani în activitate precum şi legătura între persoană şi firma pentru care se cere atestarea ( se pot face şi combinaţii între documentele probatorii enumerate mai sus). Toate înscrisurile vor fi legalizate notarial sau semnate şi ştampilate de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”.
d) copie a dispoziţiei de plată în contul RO57RNCB0086023664390001 BCR Sucursala Griviţa sau copie a facturii de plată prin casieriile RAR din incinta reprezentanţelor judeţene (cod tarif W0H45). Recomandăm ca plata să fie facută prin casieriile RAR !

Menţionăm că plata se poate face şi ulterior depunerii dosarului, la una din casieriile RAR, dar nu mai târziu de data prezentării la curs, când dovada plăţii va fi cerută şi ataşată la dosar.

În cazul în care s-a procedat conform cu cele de mai sus, conducătorul de atelier va fi programat telefonic la curs, prin grija Compartimentului Evaluare şi Instruire Personal. Frecvenţa seriilor de instruire, locul de desfăşurare a instruirii (în Bucureşti sau în centrele zonale RAR) vor fi stabilite în funcţie de numărul de solicitări şi de posibilitatea de grupare a cursanţilor.

Foarte important! Procedura de mai sus rămâne valabilă şi în cazul eliberării certificatelor de REATESTARE (la expirarea certificatului anterior), cu menţiunea că documentele probatorii pentru studii şi vechime nu se vor mai prezenta, acestea existând la dosarul iniţial. În acest caz la dosar va fi ataşată o copie a certificatului de atestare vechi (expirat), alături de cererea tip şi de dovada de efectuare a plăţii.

În situaţia în care este necesară PRESCHIMBAREA certificatului de atestare, înainte de expirarea acestuia, din cauza schimbării locului de muncă al titularului sau a modificării datelor societăţii comerciale, noul certificat se va elibera gratuit, cu aceeaşi dată de expirare a valabilităţii ca cea a certificatului anterior, numai în baza cererii tip, a certificatului actual in ORIGINAL precum şi a unui document care să ateste noua situaţie. Acesta poate fi CUI-ul firmei, contractual de muncă, certificatul constatator după Legea 26/1990 sau alte înscrisuri, după caz. În acest caz se poate folosi transmiterea prin poştă sau prezentare personală, similar cu situaţiile detaliate la punctele 1.1. – 1.2.

Deoarece din practică s-au constatat dificultăţi în alcătuirea corectă şi completă a dosarelor înaintate RAR, la finalul acestei rubrici ataşăm un TUTORIAL sintetic, cu îndrumări şi scheme logice referitoare la alcătuirea unui dosar în vederea obţinerii Certificatului de atestare a capacităţii profesionale. Tutorialul este disponibil în format PDF, ca fişier ataşat printabil.

Material bibliografic

Pentru autorizarea atelierelor de reparaţii sau întreţinere auto, precum şi pentru alte activităţi conexe, legislaţia naţională în vigoare, care trebuie să fie cunoscută de conducătorii locurilor de muncă respective, este:
– O.G. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9.

Pentru informaţii suplimentare vă veţi adresa Şefului Compartimentului Evaluare şi Instruire Personal, d-nul ing. Liviu ANGHENE (tel/fax 021.350.82.94).

TUTORIAL pentru alcătuirea dosarului în vederea obţinerii certificatului de atestare a apacităţii profesionale pentru conducătorul atelierului, conform RNTR 9
TUTORIAL RNTR 9 – format .pdf

Anexa (model cerere tip) – format .pdf
Anexa (model cerere tip) – format .doc