Atestări conducători ateliere

ÎNDRUMĂRI REFERITOARE LA OBȚINEREA CERIFICATULUI DE
ATESTARE A CAPACITĂȚII PROFESIONALE A CONDUCĂTORULUI
ATELIERULUI CONFORM RNTR-9

Activitatea de atestare a capacității profesionale pentru conducătorii de ateliere este asigurată de Compartimentului de Evaluare-Instruire Personal din cadrul Departamentului Reglementări, Instruire și Cooperare Internațională și se desfășoară la sediul RAR-București din B-dul Expoziției nr. 1K, etaj 3, sector 1, telefon 021.350.82.94.

1. CADRUL LEGAL

Pentru autorizarea atelierelor de reparaţii sau întreţinere auto, pentru parcurile de dezmembrări precum şi pentru alte activităţi conexe, legislaţia naţională în vigoare, care trebuie să fie cunoscută de conducătorii locurilor de muncă respective, este:
– O.G. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9.
Ambele acte normative se găsesc pe site-ul RAR, în format consolidat, la pct. 2 de la rubrica Reglementări (https://www.rarom.ro/?page_id=1292)

La Capitolul II, pct. 9, lit. a1) din RNTR-9 este prevăzut ca la dosarul de autorizare tehnică a operatorului economic să existe documentul numit Certificat de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului (numit în continuare ATESTAT). Acest document este definit astfel:

a1) capacitatea profesională a conducătorului (conducătorilor) atelierului în domeniul reparării și/sau reglării funcționale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum și în domeniul înlocuirii de șasiuri și/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu excepția atelierelor care desfășoară activități de înlocuire materiale de exploatare, de înlocuire și reparare anvelope și camere de aer, de echilibrare roți, de înlocuire elemente ale sistemului de evacuare care nu este prevăzut cu dispozitive pentru controlul poluării, consemnată prin certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului (conducătorilor) atelierului.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea atestatului sunt prevăzute în Anexa 4, pct. 5.15 din RNTR-9. Acestea sunt:

5.15. Cerințele privind atestarea persoanei care conduce un atelier în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, denumită în continuare conducător de atelier auto, sunt următoarele:

1. Nivelul minim de pregătire pentru conducătorul de atelier auto este de absolvent al şcolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul de atelier auto trebuie să posede un certificat de atestare a capacităţii profesionale în domeniul construcţiei şi reparării de vehicule rutiere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele reglementări, eliberat de RAR, în urma absolvirii unui program de atestare organizat de RAR, care se finalizează cu un examen de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţională în domeniu.

2. Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minimă de 2 ani în activitate sunt atestate în calitate de conducător de ateliere auto pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la programul de atestare prevăzut la par. 1. Condiția de vechime minimă în activitate se consideră a fi îndeplinită în cazul solicitanţilor care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă Ingineria autovehiculelor (se consideră ca echivalente calificările inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile) şi în domeniul de studii de licenţă Ingineria transporturilor, specializarea Ingineria transporturilor și a traficului.

3. În vederea obţinerii certificatului de atestare a capacităţii profesionale, persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic, cu o vechime de minimum 3 ani în activitate, trebuie să absolve programul de atestare prevăzut la pct. 1

4. Valabilitatea certificatului de atestare este de 3 ani şi se va prelungi în aceleași condiții ca cele prevăzute la pct. 1 – 3, cu excepția condițiilor de studii/calificare profesională și a celor de vechime în activitate care se prezumă că au fost îndeplinite anterior.

5. În vederea atestării în calitate de conducător de atelier auto, persoana care solicită atestarea va depune la RAR un dosar care va conţine următoarele:
a) cerere de atestare;
b) copie a diplomei de studii sau a adeverinței provizorii ori a certificatului de calificare profesională;
c) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a carnetului de muncă, a extrasului din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă, a contractului individual de muncă, a actului constitutiv al firmei sau a certificatului constatator, după caz, din care să poată fi probată vechimea în activitate, precum şi legătura între solicitant şi societatea pentru care se cere atestarea (se pot face şi combinaţii între documentele probatorii enumerate mai sus); în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experiența profesională documentată minimă;
d) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
e) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională;
f) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului;
g) copie a dispoziţiei de plată.

6. În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, nu se va lua în considerare decât experiența profesională dobândită în România.

7. Copiile prevăzute la pct. 5 lit. b) – f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului auto; cererea prevăzută la pct. 5 lit. a) va fi semnată şi datată de conducerea atelierului auto.

8. Documentele prevăzute la pct. 5 vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.

9. În vederea recunoașterii certificatului de atestare de conducător de atelier auto, un cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene care a fost atestat de autoritatea competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, a unui stat membru al Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene va depune la RAR un dosar care va conține următoarele:
a) cerere pentru recunoaşterea certificatului de atestare;
b) copie a certificatul de atestare;
c) copie a actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, a paşaportului.

10. Copiile prevăzute la pct. 9 lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului auto; cererea prevăzută la par. 9 lit. a) va fi semnată şi datată de conducerea atelierului auto.

11. Documentele prevăzute la pct. 9 vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.

12. Certificatul de atestare este recunoscut în cazul prezentării tuturor documentelor valabile menţionate la pct. 9.

13. După recunoaşterea certificatului de atestare, pentru exercitarea în România a activităţii de conducător de atelier auto, solicitantul trebuie să absolve în cadrul RAR programul de atestare prevăzut la pct. 1, în conformitate cu prevederile pct. 1 – 3.

14. Prevederile pct. 9 – 13 se aplică mutatis mutandis și unui cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în cazul în care deține un certificat de atestare eliberat de un stat terț, dacă acesta are o experiență profesională în calitate de conducător de atelier auto de cel puțin 3 ani pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România, al statului membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene unde a obținut recunoașterea calificării profesionale.

15. Pentru atestarea experienţei profesionale, solicitantul va prezenta la RAR:
a) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională;
b) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
c) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională.

16. Copiile prevăzute la pct. 15 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului.

17. Documentele prevăzute la pct. 15 vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română.

18. Pentru exercitarea în România a activităţii de conducător de atelier auto, cetățenii străini trebuie să facă dovada cunoștințelor lingvistice de limba română. Se consideră îndeplinită această cerință în cazul în care:
a) se pune la dispoziţie o copie a unei diplome de studii sau a unui certificat de calificare profesională emise/emis de o instituție din România;
b) se pune la dispoziție o copie a unui titlu emis de un organism de formare lingvistică abilitat care atestă cunoașterea limbii române.

19. Copiile prevăzute la pct. 18 vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de conducerea atelierului.

20. Deciziile RAR cu privire la admiterea dosarului în vederea atestării/reatestării, la atestare/reatestare sau la recunoașterea certificatului de atestare se supun căilor de atac prevăzute în legislația națională aplicabilă în vigoare.

21. În exercitarea atribuțiilor sale, RAR poate prelucra datele cu caracter personal incluse în documentele din dosarul transmis de solicitant, cu respectarea prevederilor din legislația națională aplicabilă în vigoare.

22. Atestarea/Reatestarea ca și conducător de atelier se realizează contra cost.

2. CUM PROCEDEZ ?

2.1. Există trei situații în care vă puteți afla în raport cu obținerea/deținerea unui atestat. Pentru clarificarea acestor situații, noi le-am denumit dupa cum urmează:

a) ATESTARE – Situația în care solicitantul nu a mai deținut niciodată un atestat. Serviciul este contra cost.

b) REATESTARE – Situația în care solicitantul a deținut cel puțin un atestat a cărui valabilitate a expirat. Deținătorul poate cere reatestarea prin continuarea activității in cadrul aceluiași operator economic sau poate cere reatestarea pentru un alt loc de muncă. Serviciul este contra cost.

c) PRESCHIMBARE – Situația în care deși atestatul este în termen de valabilitate, din cauza schimbării locului de muncă al titularului sau a modificării datelor societăţii comerciale trebuie emis un nou atestat actualizat Acest serviciu este gratuit iar atestatul preschimbat va avea același termen de valabilitate cu cel vechi.

Indiferent de serviciul pe care îl solicitați va fi nevoie de un set de documente (dosar) care să fie puse la dispoziția noastră. Dosarul se va trimite pe e-mail la adresa conducatoriateliere@rarom.ro.
Vă rugăm ca documentele sa fie atașate “cu agrafa”, (nu fotografii inserate în corpul e-mail-ului) scanate în format PDF iar fișierele să fie denumite sugestiv, adecvat conținutului.

Titlul e-mail-ului va fi codificat. Vă rugăm să evitați titluri evazive și care nu sugerează natura solicitării sau identitatea solicitantului ( Ex. Rog atestare, Acte atestare, Fară subiect, etc).

Codificarea titlului e-mail-ului, în funcție de serviciul solicitat, va fi făcută din patru secvențe, despărțite prin slash (bară înclinată):
S sau M / A sau R sau P/ Indicativ județ/ Nume și prenume solicitant
S= Studii superioare tehnice (ingineri mecanici, electromecanici, etc)
M= Studii medii tehnice (mecanici auto, tehnicieni, maiștri, etc) sau studii superioare, altele decât cele tehnice ( juriști, economiști, etc)
A= Atestare
R= Reatestare
P= Preschimbare
Ex: S/R/PH/Ionescu Mihai va însemna ca e-mail-ul respectiv contine un dosar al unui inginer (studii superioare tehnice) aflat la reatestare (a mai deținut cel puțin un atestat), este din județul Prahova și se numește Ionescu Mihai.
M/A/BT/Anton Nicolae va însemna ca e-mail-ul respectiv contine un dosar al unui candidat cu studii medii tehnice sau cu studii superioare, altele decât cele tehnice, aflat la atestare (nu a mai deținut niciodată un atestat), este din județul Botoșani și se numește Anton Nicolae.

2.2. O sinteză a îndrumărilor care urmează este prezentată schematic și intuitiv în TUTORIAL.

În funcție de natura solicitării dosarele vor conține cel puțin următoarele documente (cu excepția cererii tip, toate documentele atașate la dosar vor fi ștampilate și semnate cu mențiunea “Conform cu originalul”):

ATESTARE
a) Cerere tip, completată, semnată și ștampilată. Modelul de cerere este atașat la finalul rubricii. Un exemplu de completare îl găsiți în TUTORIAL.
b) Copie a diplomei de calificare profesională sau a diplomei de licență (pentru studii superioare) sau a adeverinței provizorii (premergătoare eliberării diplomei). Diplomele de absolvire a cursurilor de inițiere/specializare/perfecționare sau diplomele de master nu sunt considerate documente doveditoare ale calificării profesionale.
c) Copii ale documentelor care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă (2 ani pentru studii superioare tehnice sau 3 ani pentru studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice) precum şi legătura între solicitant şi societatea pentru care se cere atestarea (se pot face şi combinaţii între documentele probatorii enumerate mai jos). Aceste documente pot fi : copie a carnetului de muncă, a extrasului din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă ( REVISAL), a contractului individual de muncă sau a certificatului constatator, după caz. În cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experiența profesională documentată minimă;
d) Dovada de plată ( a se vedea secțiunea 2.3 – PLATA)

REATESTARE
a) Cerere tip, completată, semnată și ștampilată. Modelul de cerere este atașat la finalul rubricii. Un exemplu de completare îl găsiți în TUTORIAL.
b) Copie a atestatului expirat. Această copie va ține loc documentelor de calificare profesională, de vechime minimă în activitate ca și de legătură cu societatea pentru care se cere atestarea.
În cazul când există modificări față de datele înscrise în atestatul expirat, la dosar se vor atașa documente care să probeze acest lucru.
Ex : S-a schimbat adresa punctului de lucru>>>>>>>Certificat constatator (extins) după Legea 265/2022
S-a schimbat angajatorul>>>>>>Copie după CIM și după Certificatul constatator (extins) după Legea 265/2022 pentru angajator
c) Dovada de plată ( a se vedea secțiunea 2.3 – PLATA)

PRESCHIMBARE
a) Cerere tip, completată, semnată și ștampilată. Modelul de cerere este atașat la finalul rubricii. Un exemplu de completare îl găsiți în TUTORIAL.

b) Copie a atestatului aflat în termenul de valabilitate, autoanulat. Pentru că în condiții normale RAR ar fi solicitat originalul atestatului, pentru a fi anulat, în situația actuală anularea va fi făcută de dumneavoastră. Pentru aceasta veți trasa cu un marker negru, pe original,o linie oblică pe direcția dreapta sus-stânga jos peste care veți scrie ANULAT. Veți îndoi apoi colțul din dreapta sus (similar unei teze de examen) și apoi veți face o fotografie a rezultatului pe care o veți atașa în e-mail, alături de celelalte documente scanate (a se vedea figura atașată).

c) Documente care justifică solicitarea. Altfel spus, modificările datelor cuprinse în atestatul valabil trebuie susținute prin documente adecvate.
Ex : S-a schimbat adresa punctului de lucru>>>>>>>Certificat constatator (extins) după Legea 265/2022
S-a schimbat angajatorul>>>>>>Copie după CIM și după Certificatul constatator (extins) după Legea 265/2022 pentru angajator

2.3. PLATA

Pentru plata serviciilor ATESTARE și REATESTARE există două coduri posibile de tarifare, necesare a fi declarate atât la casieriile RAR cât și la plata prin bancă. Acestea sunt:
-W0H45 (652,50 RON-TVA inclus) pentru Atestare/Reatestare studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice.
-W0H46 (208,50 RON-TVA inclus) pentru Atestare/Reatestare studii superioare tehnice

La dosarul de Atestare/Reatestare se va atașa copia facturii obținută în urma plății la casieriile RAR din incinta reprezentanţelor judeţene sau copia dispoziției de plată în contul RAR, IBAN RO57RNCB0086023664390001 BCR Sucursala Griviţa Pentru ca soluționarea dosarului să nu fie prelungită cu câteva zile din motive financiar-bancare (validarea intrării banilor în cont, emiterea facturii) recomandăm ca plata să fie făcută prin casieriile RAR !
Pentru cei care optează pentru plata prin bancă vă informăm că vor fi acceptate doar ordine de plată făcute din contul societății comerciale (al firmei). Altfel spus NU se vor factura OP-uri achitate de persoane fizice.
De asemenea, foarte important pentru emiterea facturii, la dosarul trimis către RAR, în afara copiei ordinului de plată, se va atașa si un extras conținând datele de facturare ale firmei.
Ex. Date de facturare
Numele firmei: SC AUTOSERVICE SRL
Adresa: București, str. Ion Ion, nr. 5 sector 2
CUI: RO123456 ( se va menționa precis dacă firma are sau nu RO la CUI)
Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului : J50/1234/2020
Contul IBAN RO95RCBV000999777

2.4. ELIBERAREA ATESTATULUI

Pentru comunicarea cu dumneavoastră vom folosi adresa de e-mail de pe care ne-ați trimis dosarul de atestare. Asigurați-vă că o citiți frecvent și verificați și zona de spam.

2.4.1. Pentru conducătorii de ateliere cu studii superioare tehnice (Atestare sau Reatestare), în cazul în care dosarul a fost corect alcătuit, RAR va elibera pe e-mail o copie scanată a atestatului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii electronice a dosarului. Neconformitățile identificate în dosarele incomplete vă vor fi semnalate prin e-mail și în funcție de promptitudinea cu care se va stinge neconformitatea, termenul de 2 zile se va prelungi corespunzător.
Pentru cei care optează pentru plata prin bancă, termenul de mai sus se extinde la 5 zile lucrătoare, timp necesar pentru eliberarea fizică a facturii, pentru a putea fi atașată în copie scanată la răspunsul nostru alături de atestat.

2.4.2. Pentru conducătorii de ateliere cu studii medii tehnice sau studii superioare, altele decât cele tehnice, aflați la Atestare/Reatestare, în cazul în care dosarul a fost corect alcătuit, RAR va organiza programe de instruire-evaluare.
Deocamdată programele de instruire-evaluare se vor desfășura fără prezență fizică, urmând ca activitatea să fie reluată la normalizarea condițiilor obiective interne și externe.
Pentru aceasta candidații vor studia singuri cele două acte normative aflate în tematica de examen și care au fost invocate și în preambulul cadrului legal de la punctul 1. al acestei rubrici ( OG 82/2000 și RNTR-9), accesibile pe site-ul RAR folosind link-ul https://www.rarom.ro/?page_id=1292
Odată ce dosarul a fost validat și factura a fost emisă (în cazul plății prin bancă) candidatul va primi pe e-mail o programare pentru examinare. Examinarea se face ONLINE, folosindu-ne pentru aceasta de o platformă informatică dedicată. În ziua indicată în programare, în intervalul orar indicat, candidatul poate intra o singură data pe platformă, folosind un cod de acces unic. De obicei intervalul de examinare poate fi în fiecare zi lucrătoare, între orele 10 și 11. Chestionarul cuprinde 16 întrebări, fiecare întrebare având o singură variantă corectă de răspuns, notată cu un punct. Baremul de promovare este de minim 12 puncte. Platforma de examinare nu permite avansarea la întrebarea următoare dacă nu se dă un răspuns la întrebarea curentă. De asemenea nu este posibilă întoarcerea la o întrebare anterioară, în vederea revizuirii răspunsului. La finalizarea tuturor întrebărilor este foarte important să acționați butonul “Finalizare examen”. Platforma vă va afișa rezultatul examenului ( Admis/Respins și numărul de puncte realizat). Platforma nu vă va informa despre întrebările la care ați greșit. Atenție la întrebările care au și răspunsuri parțial corecte. De exemplu, să presupunem că există următoarea întrebare :
Zăpada este :
a) Albă
b) Rece
c) Formată din cristale de apă înghețată
d) Toate cele de mai sus
Bineînțeles că variantele a),b) și c) sunt corecte dar parțial. Varianta d) este cea care este corectă integral.
În cazul în care ați fost declarat Admis, în cel mult două ore veți primi pe e-mail copia scanată a atestatului și factura de plată, atunci când plata s-a făcut prin bancă.

Pentru cei declarați respinși, prin grija Compartimentului de Evaluare-Instruire Personal (deci nu automat), se va face o reprogramare pentru ziua următoare, reprogramare care va fi semnalizată printr-un e-mail pe care îl veți primi în cel mult două ore de la susținerea examenului. Cei care sunt programați și nu susțin examenul la data și ora indicate în e-mail, vor trimite un e-mail REPLAY la cel primit de la noi, în care vor solicita o nouă programare. Dacă au loc trei examinări consecutive la care sunteți declarați respinși vom considera că este nevoie de un timp mai lung de aprofundare a bibliografiei și de aceea următoarea reprogramare va fi peste 7 zile de la ultima încercare nereușită.

Cei care consideră că pentru susținerea examinării au nevoie de îndrumări, interpretări sau explicații suplimentare referitoare la prevederile actelor normative prevăzute în bibliografie și/sau cei care nu dispun de tehnică informatică sau nu au abilități în acest sens, pot apela telefonic la numărul 021.350.82.94 pentru o programare la sediul RAR-București (B-dul Expoziției nr. 1K, etaj 3, sector 1) în vederea parcurgerii alături de un lector RAR a legislației aplicabile și/sau pentru a susține examinarea pe calculatoarele RAR.

TUTORIAL pentru alcătuirea dosarului în vederea obţinerii Certificatului de atestare a capacităţii profesionale pentru conducătorul atelierului, conform RNTR 9

TUTORIAL RNTR 9 – format .pdf
Anexa (model cerere tip) – format .pdf
Anexa (model cerere tip) – format .doc

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253