Informaţii Mediu

Accesul publicului la informaţia privind mediul

Ce drepturi are publicul?

Să fie informat despre:

 • orice este informaţie privind mediul
 • o ameninţare iminentă asupra sănătăţii umane din cauze naturale sau provocată de activităţi umane
 • o ameninţare iminentă asupra mediului din cauze naturale sau provocată de activităţi umane
 • operatorii economici care desfăşoară activităţi pe bază de autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, despre consecinţele acestor activităţi şi/sau produselor lor asupra mediului.

Să solicite:

 • punerea la dispoziţia sa a informaţiei privind mediul.

Cui solicită?

 • autorităţilor publice care deţin informaţii privind mediul, adică nu numai autorităţilor publice pentru protecţia mediului.

Mai exact, cui solicită?

 • compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice din cadrul autorităţilor publice.

Cum solicită?

 • în scris.

Alte mijloace de informare directă:

 • paginile web ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului
 • paginile web ale altor autorităţi publice
 • bazele de date cu informaţia privind mediul
 • pliante aflate la sediul autorităţilor de mediu
 • emisiuni radio/TV, presa scrisă, comunicate de presă.

Ce informație privind mediul se pune în mod activ la dispoziția publicului?

 • tratate, convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte
 • legislaţia naţională privind mediul
 • politici, planuri şi programe în legătură cu mediul
 • rapoartele privind starea mediului
 • datele/rezumatele datelor rezultate din monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta mediul
 • avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact asupra mediului
 • studiile de impact asupra mediului
 • evaluările de risc privind elementele de mediu
 • convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, sau indicarea locului unde o astfel de informaţie poate fi găsită.

Ce faceți pentru a afla ce informații privind mediul dețin autoritățile publice?

Vă adresaţi autorităţilor publice pentru protecţia mediului deoarece acestea sunt obligate:

 • să afişeze pe site-ul propriu lista informaţiilor de mediu deţinute, astfel:
 • – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, la adresa www.mmediu.ro
 • – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, la adresa www.anpm.ro
 • să elaboreze baza de date cu informaţia privind mediul diseminată în mod activ şi să asigure accesul publicului prin includerea acesteia pe pagina proprie web
 • să asigure actualizarea bazelor de date, anual.

Este gratuit accesul al informația privind mediul? 

DA,

 • accesul la orice liste sau registre cu informaţii de mediu este gratuit dacă acestea sunt examinate pe loc,

ÎNSĂ
SE APLICĂ TARIFE

 • în cazul în care solicitarea de informaţie privind mediul implică realizarea de copii.

AŞADAR: publicul achită costul copierii.

 • informaţia poate fi solicitată pe hârtie, dischetă, sub formă de înregistrări audio/video, CD, poştă electronică.

În cât timp se răspunde unei solicitări scrise de informație privind mediul? 

 • în maximum o lună de la data înregistrării cererii la autoritatea publică
 • termenul de o lună se poate prelungi la două luni dacă volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sunt foarte mari.

Se poate refuza o solicitare de informație privind mediul?

DA, dacă dezvăluirea acesteia afectează:

 • confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice
 • relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională
 • cursul justiţiei
 • confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale (protejarea unui interes economic legitim)
 • drepturile de proprietate intelectuală
 • confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, în cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor
 • interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului în care acea persoană a consimţit la divulgarea informaţiei respective
 • protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii, cum ar fi localizarea speciilor rare.

MAI POATE FI REFUZATĂ ŞI CÂND:

 • informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost înaintată cererea
 • cererea este în mod evident nerezolvabilă
 • cererea este formulată într-o manieră prea generală
 • cererea priveşte materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate
 • cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne.

Când nu se respinge o solicitare de informație privind mediul?

 • când aceasta se referă la emisii, descărcări sau alte evacuări de poluanţi în mediu
 • în ce termen: se ţine cont de termenul specificat de solicitant, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu o lună de la data înregistrării cererii.

Public nemulțumit?

Orice persoană nemulţumită de răspunsul primit la o cerere de furnizare a informaţiei privind mediul are dreptul să acţioneze astfel:

 • plângere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care a primit răspunsul nesatisfăcător
 • cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit de soluţionarea plângerii prealabile.

– Vezi Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

– Citeşte HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind

mediul (MO nr. 760/2005).

Informaţii despre mediu (format PDF)

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253