Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE referitoare la prelucrările de date cu caracter personal efectuate de Registrul Auto Român

CUPRINS

1. Introducere

2. Identitatea şi datele de contact ale Registrului Auto Român

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm şi scopul acestor prelucrări

4. Legalitatea prelucrărilor de date personale

5. Securitatea prelucrărilor de date personale

6. Informaţii referitoare la stocarea datelor personale

7. Drepturile persoanelor vizate

8. Categorii de destinatari ai datelor personale

9. Colectarea automată de date cu caracter non-personal

10. Alte precizări


1. Introducere

Potrivit obligaţiilor legale, Registrul Auto Român (R.A.R.) prelucrează date cu caracter personal în contextul legat de oferirea de servicii specifice domeniului vehiculelor, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii.

Registrul Auto Român R.A. prelucrează date despre autovehicule precum și date de logare utilizatori în contextul furnizării serviciilor de Identificare, Verificare Tehnică și I.T.P., Eliberare C.I.V., Modificări C.I.V. / Reomologare, Agreare (Eliberare Certificate de Agreare transport mărfuri periculoase, taxi, şcoală.), C.A.V.R. (Certificarea Autenticităţii Vehiculelor Rutiere), Moto și Istoric Vehicul.

Registrul Auto Român cunoaşte importanţa datelor personale care vă privesc şi se angajează să protejeze confidenţialitatea şi securitatea acestora şi garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credinţă, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum şi cu respectarea cerinţelor legale prevăzute Legea nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a GDPR.

Astfel, pentru a vă informa cu privire la prelucrările efectuate de R.A.R. asupra datelor cu caracter personal, va rugăm sa citiţi aceasta Notă de informare şi, pentru alte detalii, vă rugăm să ne adresaţi orice întrebare la datele de contact menţionate mai jos:

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

2. Identitatea şi datele de contact ale Registrului Auto Român

Adresa: Bucureşti – 010719, sector 1, Calea Griviţei nr. 391A

www.rarom.ro

 021 202.70.00
 dpo@rarom.ro

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm şi scopul acestor prelucrări

Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate de R.A.R. sunt, preponderent, posesori de autovehicule sau reprezentanţi ai acestora, inspectori I.T.P., conducători ateliere service, personal angajat al R.A.R., persoane de contact/reprezentanţi ai persoanelor juridice/fizice care primesc sau oferă servicii în relaţia lor cu Registrul Auto Român sau alte persoane fizice care interacţionează cu noi.

Categorii de date cu caracter personal, prelucrate de Registrul Auto Român:

 • Date personale ale posesorilor de vehicule sau ale reprezentanţilor acestora: Date de identificare: nume şi prenume, cod numeric personal, adresa, seria şi nr. act de identitate, număr telefon, semnătura (ex. pe Cererea de activitate R.A.R.);
 • Date despre un vehicul asociat unei persoane fizice (posesor sau reprezentant): date din cartea de identitate a vehiculului şi din certificatul de înmatriculare al acestuia, cum ar fi: nr. înmatriculare, nr. certificat de înmatriculare, serie motor/caroserie, model, culoare, precum şi alte date despre vehicul (caracteristici tehnice, an fabricaţie, stare tehnică, kilometraj, numărul de prezentări la sediile R.A.R. şi locaţiile acestora etc.);
 • Date privind imaginea: imagine video a persoanei vizate, preluate prin intermediul sistemelor video ale R.A.R., în zonele cu acces public din locaţiile R.A.R. sau ale staţiilor I.T.P. ori cu ocazia colectării unor informaţii referitoare la circulaţia pe drumurile publice (ex. indicatori de performanţă ai circulaţiei rutiere);
 • Date referitoare la utilizatorii site-ului R.A.R.: date de identificare (nume, prenume), date de contact (adresă e-mail, telefon), mesaj transmis (întrebări, petiţii etc.), date de trafic (data, ora, adresa IP etc.) etc.;
 • Date referitoare la angajaţii proprii: date de identificare (ex. nume, prenume, C.N.P. etc.), date de contact, locul de muncă şi specialitatea, studii, experienţă profesională, situaţie medicală, date despre familie şi alte date necesare pentru dosarul de personal, conform obligaţiilor legale ale operatorului;
 • Date referitoare la persoanele atestate/certificate de Registrul Auto Român pentru a desfăşura activităţi specifice (inspectori I.T.P., conducători ateliere service auto etc.): date de identificare, date de contact, experienţă profesională, vechime, studii, funcţia şi locul de muncă, adresa, date de pe actul de identitate şi de pe permisul auto, semnătura.
 • Date referitoare la persoane de contact, reprezentanţi sau angajaţi ai altor autorităţi publice sau ai unor persoane juridice şi fizice cu care Registrul Auto Român desfăşoară activităţi pe baza unui contract existent între părţi sau pe baza unor obligaţii legale (cum ar fi: controale tehnice efectuate în trafic, certificare echipamente şi produse, omologări de tip): date de identificare (nume, prenume), date de contact, funcţia şi locul de muncă, semnătura.
 • Date referitoare la persoanele fizice care intră în contact cu R.A.R. prin nr. telefon, prin e-mail, sau prin servicii poştale, pt. a solicita şi primi diverse informaţii (relaţii cu publicul): date de identificare, date de contact, voce, date despre vehiculul deţinut, alte informaţii referitoare la o petiţie ori reclamaţie sau pentru programare la serviciile Registrului Auto Român.

Prelucrările de date cu caracter personal, la nivelul R.A.R., se realizează în scopurile:

1) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale Registrului Auto Român în domeniul vehiculelor şi al circulaţiei rutiere, respectiv pentru furnizarea serviciilor cu privire la:

 • vehicule: verificări tehnice, omologări, certificări, înmatriculări etc.
 • persoane juridice care oferă servicii tehnice în domeniul auto (ateliere/service-uri care efectuează reparaţii, verificări, modificări constructive şi montare echipamente GPL/GNC, tahografe, limitatoare de viteză etc.): certificare, autorizare, atestare, omologare, înregistrare, încercări pentru securitate rutieră, autorizare ambalatori;
 • identificarea gradului de poluare chimică şi oferirea de consultanţă tehnică de specialitate;
 • atestări personal: inspectori I.T.P., conducători ateliere service auto;
 • persoane juridice/fizice care comercializează vehicule sau produse specifice domeniului auto (magazine, dealeri/reprezentanţe): certificare, autorizare, înregistrare naţională de tip, acordarea numărului naţional de registru, omologare echipamente şi produse, clasificarea pe stele a autocarelor etc.

2) din motive de interes public, atunci când nu există o obligaţie legală, cum ar fi pentru determinarea emisiilor poluante ale motoarelor vehiculelor sau evaluarea indicatorilor de siguranţă a circulaţiei rutiere, respectiv încercări pentru securitatea rutieră
3) în scopul soluţionării cererilor şi adreselor primite din partea autorităţilor publice, conform competenţelor legale ale acestora, în temeiul articolului 6 alineat 1) litera c) din GDPR (ex. solicitările adresate de autorităţile care au atribuţii legale cu privire la prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a infracţiunilor sau cu privire la protejarea împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi prevenirea acestora)
4) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern;
5) pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite clienţilor, persoane fizice sau juridice; pentru instruirea şi evaluarea personalului propriu
6) pentru a răspunde persoanelor vizate la mesajul transmis de acestea prin intermediul site–ului WEB al R.A.R., în secţiunile Întrebării, petiţii, reclamaţii sau prin intermediul apelurilor telefonice
7) pentru gestiunea financiară: efectuarea plăţilor, emiterea facturilor, rapoarte financiare etc.
8) pentru apărarea unui drept în justiţie.

În baza interesului legitim al Registrului Auto Român, convorbirile telefonice realizate de apelanţi cu operatorii R.A.R. pot fi înregistrate, în următoarele scopuri:

 • Pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite către clienţi, persoane fizice sau juridice
 • Pentru o mai bună înţelegere a doleanţelor clienţilor noştri,
 • Pentru evaluările periodice şi pentru instruirea personalului nostru, în vederea creşterii calităţii convorbirilor purtate de către operatorii noştri cu clienţii instituţiei,
 • Pentru rezolvarea disputelor avute cu persoana vizată, în situaţia în care apar unele plângeri sau reclamaţii din partea clienţilor la adresa angajaţilor R.A.R.,
 • Pentru verficările care trebuiesc făcute în sistem, în cazul solicitărilor de anulări ale biletelor de programare, mai ales în situaţia în care solicitantul anulării biletului de programare este altul decât cel care s-a programat.

În referire la înregistrarea convorbirilor audio, va informăm ca aveţi dreptul la excluderea voluntară (dreptul la opoziţie cu privire la această prelucrare). Pentru mai multe informaţii cu privire la drepturile care vă revin, în acest sens, vă rugăm sa consultaţi secţiunea “Drepturile persoanelor vizate„.
Vă informăm că R.A.R. administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile precizate mai sus.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate astfel:

1) Pentru posesorii auto sau pentru reprezentanţii acestora, cu ocazia prezentării dumneavoastră la sediul R.A.R., în vederea solicitării unor servicii specifice (ex. cerere de activitate R.A.R., cerere de înmatriculare vehicul, cerere pentru I.T.P. etc.).
2) Pentru utilizatori site-ului WEB al R.A.R.: prin intermediul site-ului WEB, secţiunile întrebări şi răspunsuri, petiţii şi reclamaţii sau programări on-line pentru serviciile oferite de Registrul Auto Român respectiv pentru utilizatorii aplicațiilor mobile (ex. WoopsRAR ș.a.) puse la dispoziția clienților săi de catre R.A.R. – R.A. şi unde sunt necesare pentru a vă putea contacta ulterior în vederea formulării unui răspuns la mesajul transmis de dumneavoastră.

Vă informăm că, pentru a vă putea răspunde la mesajul transmis, este necesar să ne comunicaţi datele de contact (cum ar fi adresa de e-mail). Numele dumneavoastră ne este util pentru a vă putea apela într-un mod personalizat, iar celelalte informaţii transmise, de exemplu în cazul unei petiţii, ne sunt necesare pentru a identifica situaţia sau evenimentul la care face referinţă.
3) Pentru persoanele care solicită informaţii sau servicii folosind datele de contact publicate pe site (adresa poştală, numar de telefon), la momentul primirii corespondenţei poştale sau la iniţierea şi derularea unei convorbiri telefonice.
4) Pentru persoanele care reprezintă un partener de contract al Registrului Auto Român, cu ocazia semnării contractului respectiv.
5) Pentru angajaţii R.A.R.: cu ocazia încheierii contractului de angajare cu R.A.R. sau ori de câte ori apar modificări în actele care fac parte din dosarul de personal.
6) Pentru alte persoane fizice: în urma adresării unei solicitări specifice către Registrul Auto Român, cum ar fi: cerere pentru atestarea inspectorilor I.T.P., cerere pentru atestarea conducătorilor de ateliere auto etc.

În cazul în care aplicaţi la posturile vacante existente în cadrul R.A.R. folosim datele personale din CV‐ul pe care îl primim pentru a evalua calificările/aptitudinile prezentate, în vederea ocupării poziţiei vacante la care aţi aplicat, având ca temei juridic consimţământului implicit exprimat de dumneavoastră sau pentru a face demersurile necesare, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract.

Alte consideraţii:

Vă informăm că exactitatea datelor personale pe care le furnizaţi către Registrul Auto Român se află în responsabilitatea dumneavoastră. R.A.R. nu verifică datele transmise prin pagina de WEB sau telefonic şi nu intenţionează să solicite alte informaţii pentru a vă identifica. Datele pe care le furnizaţi către R.A.R. sunt folosite ca atare pentru contact şi comunicare.

Registrul Auto Român nu îşi propune să prelucreze date cu caracter personal ale minorilor. Dacă sunteţi minor, cu vârsta sub 16 ani, şi completaţi formularul de contact de pe site–ul public al operatorului sau contactaţi telefonic operatorii R.A.R., vă rugăm să faceţi asta doar dacă sunteţi sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal. În acest caz, operatorul poate să verifice, ţinând seama de tehnologiile disponibile, dacă titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat această prelucrare de date.

În anumite situaţii, în special când există o obligaţie legală a Registrului Auto Român sau când sunt solicitate servicii care se referă la o anumită persoană fizică, unele date cu caracter personal trebuie validate pentru a putea fi oferite serviciile solicitate (ex. în situaţia identificării posesorului unui vehicul, a reprezentantului legal al unei persoanei juridice, a unui solicitant de certificat de atestare etc.). În acest caz, e posibil să fie solicitată prezentarea unor documente care atestă identitatea unei persoane fizice.

Precizăm că, în prelucrările de date personale specifice R.A.R,. nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, aşa cum este menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4) din GDPR.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

4. Legalitatea prelucrărilor de date personale

Legislaţia naţională care reglementează activitatea Registrului Auto Român este prezentată pe site-ul WEB al operatorului, la adresa https://www.rarom.ro.

Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către R.A.R. pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Obligaţie legală a operatorului, pentru:

 • oferirea de servicii din domeniul de competenţă al Registrului Auto Român către clienţi, persoane fizice şi juridice, (conform cu art. 6 alin.1 lit. c) din GDPR şi cu legislaţia naţională care se aplică R.A.R.);
 • furnizarea unor date personale către alţi destinatari – instituţii şi autorităţi publice care, potrivit legislaţiei naţionale, au acest drept (către A.N.A.F., C.N.A.I.R., Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Registrul general de evidenţă a salariaţilor, către instituţiile care au atribuţii în domeniul siguranţei şi ordinii publice şi al apărării naţionale, instanţelor de judecată etc.).

Consimţământul liber exprimat al persoanei vizate cu privire la utilizarea datelor personale, atunci când nu există alt temei legal al prelucrării, de exemplu atunci când aceasta adresează o întrebare sau o petiţie către R.A.R.;

Vă informăm că, în orice moment, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul dvs. privind prelucrarea datelor care vă aparţin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, prin transmiterea unui e-mail la adresa noastră de contact. În această situaţie datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în contextul în care temeiul legal a fost consimţământul exprimat de persoana vizată.

Interes public, atunci când prelucrările de date nu sunt obligaţii legale ale R.A.R. dar se referă la domeniul siguranţei rutiere sau la verificarea normelor de poluare,
Interes legitim, atunci când prelucrarea nu face parte din obligaţiile legale ale Registrului Auto Român, dar se referă la activităţi care ţin de prevenirea fraudelor, de securitatea sistemelor IT&C utilizate, de îmbunătăţirea serviciilor oferite de R.A.R., pentru apărarea unui drept al operatorului, pentru rezolvarea unei dispute cu un client sau când se referă la derularea unor contracte de furnizare servicii,
Contract între operator şi persoana vizată (ex. în cadrul relaţiei Registrului Auto Român cu angajaţii săi sau în situaţii furnizării unor servicii specifice către persoanele fizice).

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

5. Securitatea prelucrărilor de date personale

Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, Registrul Auto Român a alocat toate resursele necesare şi disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:

– Datele sunt prelucrate de către personal R.A.R. supus unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale competente;
– Folosirea de echipamente de securizare a accesului la reţea, precum şi a unor componente specifice de protecţie de tip anti-virus, anti-malware sau anti-spam pentru evidenţele informatizate;
– Aplicarea regulată de patch-uri şi upgrade-uri pentru componentele software/hardware implicate în prelucrarea datelor personale;
– Instruirea persoanelor care prelucrează date personale cu privire la responsabilităţile şi obligaţiile pe care le au în vederea asigurării securităţii adecvate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
– Acces restricţionat la datele cu caracter personal;
– În anumite situaţii, prin criptarea datelor cu caracter personal;
– Testare periodică e eficacităţii măsurilor de securitate aplicate.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

6. Informaţii referitoare la stocarea datelor personale

Durata de stocare a datelor este, după caz:

– Pentru datele cu caracter personal care vă privesc, în calitatea dumneavoastră de client al R.A.R. şi în scopuri legate de serviciile oferite, datele personale vor fi stocate pe durata necesară furnizării serviciilor solicitate şi în conformitate cu obligaţiile legale prevăzute de legislaţia aplicabilă, inclusiv cele referitoare la arhivarea documentelor (Legea arhivelor naţionale);
– Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securităţii bunurilor şi persoanelor, se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislaţia in vigoare;
– Pentru datele personale transmise prin intermediul Formularului de contact sau pe e-mail, durata de păstrare este de 3 ani de la ultima corespondenţă cu dumneavoastră, după care vor fi şterse prin proceduri specifice sau până în momentul în care vă exercitaţi dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opoziţie, comunicat pe adresa de e-mail a unităţii noastre;
– Pentru înregistrările audio ale convorbirilor telefonice purtate cu persoanele care apelează numerele de telefon publicate pe pagina WEB a R.A.R., durata de păstrare e 3 ani;
– Pentru datele personale care vă privesc, utilizate în cadrul contractelor avute cu R.A.R., durata de păstrare este în conformitate cu legislaţia existentă în domeniul fiscal sau luând în considerare termenul de prescripţie generală, de 3 ani, stabilit de Codul Civil.

Toate informaţiile personale pe care le prelucrăm la nivelul R.A.R. sunt păstrate pe servere securizate, localizate la sediul central al Registrului Auto Român, şi pot fi accesate de către personalul nostru desemnat în acest sens, doar în baza atribuţiilor de serviciu.

Precizăm că, pentru evidenţele contabile, datele aferente vor fi păstrate potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

În interes legitim, putem păstra datele dumneavoastră şi ulterior termenelor menţionate mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice sau pentru cercetare.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

7. Drepturile persoanelor vizate

Prin cererea dvs. transmisă prin e-mail sau prin servicii poştale la adresa R.A.R. vă puteţi exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat. Prezentul document vă informează cu privire la modalitatea în care vă prelucrăm datele personale, în conformitate cu prevederile art. 13 şi 14 din GDPR. Dacă doriţi şi alte informaţii referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteţi o solicitare în acest sens.

Dreptul de acces la datele personale care vă privesc, colectate direct sau indirect de la dumneavoastră. Potrivit celor precizate în art. 15 din GDPR, aveţi dreptul de primi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor personale si, după caz, de a fi informat cu privire la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, precum şi informaţii referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteţi solicita o copie a datelor personale care vă privesc.

Dreptul la rectificarea datelor, în situaţia în care consideraţi că acestea sunt incorecte sau incomplete (în acest caz, e posibilă solicitarea unor informaţii suplimentare).

Dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat), presupune ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, cu excepţiile prevăzute de lege.

Dreptul de a restricţiona procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitaţi perioada pentru care vreţi să vă fie restricţionată prelucrarea datelor dvs., şi după caz, motivul acestei solicitări.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat R.A.R. şi dreptul de a transmite aceste date altui operator. Acest drept poate fi exercitat dacă temeiul legal al prelucrării este consimţământul persoanei vizate sau existenţa unui contract cu persoana vizată şi dacă prelucrarea se realizează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziţie, respectiv dreptul de a vă opune, în orice moment, la prelucrarea datelor personale care vă privesc, cu excepţiile prevăzute de lege (de exemplu, nu vă puteţi opune prelucrării dacă aceasta este o obligaţie legală a operatorului sau e necesară pentru apărarea unui drept în justiţie).

Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că R.A.R. nu desfăşoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs.

În situaţia în care consideraţi ca v-au fost încălcate drepturile legale menţionate anterior, vă informăm că aveţi dreptul de a vă adresa în instanţă sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (în acest sens, puteţi descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro).

Notă. În situaţia în care solicitările dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitive, R.A.R. poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

Pentru orice alte informaţii în legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactaţi.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

8. Categorii de destinatari ai datelor personale

Datele pe care ni le comunicați cu ocazia solicitării unei activități specifice domeniului de activitate al Registrului Auto Român (R.A.R. R.A.) pot fi transferate către:

 • Autoritățile statului abilitate prin lege să le solicite (ex. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (M.T.I.), Ministerul Finanţelor Publice (Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.N.A.F.), Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.), Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (D.G.P.C.I.) şi către alte instituţii şi autorităţi publice, pe baza competenţelor acestora prevăzute de legislația naţională și / sau europeană – ex. autorităţi publice investite cu atribuţii specifice în domeniul efectuării cercetărilor penale, ordinii şi siguranţei publice, apărării naţionale cum ar fi poliţia, instanţe judecătoreşti şi alte organe abilitate ale statului, primării inclusiv de sectoare), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate);
  Autorităţile / instituţiile publice cărora le sunt furnizate date cu caracter personal înregistrate de Registrul Auto Român R.A. au obligaţia de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea normelor aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 • Personalul propriu care se ocupă de mentenanța sistemelor informatice prin intermediul cărora se prelucrează datele dumneavoastră;
 • Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (ex. avocați, experți de diferite specializări, auditori etc.);
 • Companii de asigurări;
 • Către terțe entități din UE (ex. instituții similare R.A.R. R.A., producători auto și /sau reprezentanțe / dealeri ai acestora, companii din domeniul daunelor / furturilor auto ș.a.).

Scopul urmărit este acela de a vă oferi serviciul solicitat, dar numai pe baza consimțământului dvs. prealabil. Totuși, chiar dacă ne-ați dat consimțământul să transferăm datele dvs. către terți, puteți să vă retrageți acest consimțământ în orice moment, iar datele care vă privesc nu vor mai fi prelucrate în acest sens.
Datele personale care vă privesc sunt prelucrate de către R.A.R. R.A. așa cum au fost furnizate de dumneavoastră.

Deşi luăm măsurile necesare pentru a proteja informaţiile cu caracter personal pe care ni le furnizaţi, precizăm că transmiterea de informaţii prin intermediul reţelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de reţea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de Internet).

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

9. Colectarea automată de date cu caracter non-personal

În unele cazuri, este posibil ca R.A.R. sa colecteze informaţii cu caracter non-personal despre persoane. Exemple de informaţii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit şi numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site-urile WEB ale societăţii. În timpul navigării pe site, R.A.R. ar putea stoca anumite informaţii ale utilizatorului. Aceste informaţii vor fi sub forma unor fişiere „Cookie” sau a similare. Aceste fişiere „Cookies” ajuta R.A.R. să răspundă cât mai bine intereselor şi preferinţelor utilizatorilor. Cu cele mai multe browser-e de Internet se pot şterge sau bloca fişierele „Cookies” sau se poate primi o atenţionare înaintea primirii unui astfel de fişier. R.A.R. recomandă utilizatorilor să consulte instrucţiunile browser-ului folosit pentru a identifica cum pot fi utilizate cookie-urile. Vă recomandăm, în acest sens, să consultaţii site-ul http://www.youronlinechoices.com, unde puteţi afla mai multe informaţii referitoare la gestiunea fişierelor de tip „Cookie”.

<<< Înapoi la CUPRINS >>>

10. Alte precizări

Având în vedere evoluţia continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum şi diversificarea în timp a serviciilor oferite de R.A.R., ne rezervăm dreptul de a adapta această Notă de informare ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, vă recomandăm să consultaţi periodic acest document.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253