Activitatea de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice (ITP) a vehiculelor înmatriculate în statele membre UE

Activitatea de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice (ITP) a vehiculelor înmatriculate în statele membre UE este reglementată prin Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi de abrogare a Directivei 2009/40/CE.

În cadrul art. 4 alin (2) din această directivă se specifică: „Inspecţiile tehnice se efectuează de către statul membru în care este înmatriculat vehiculul, de către un organism public abilitat de acel stat membru în acest sens sau de către organisme sau instituţii desemnate şi supravegheate de către statul membru respectiv, inclusiv organisme private autorizate.”

Aceeaşi activitate de ITP este reglementată la nivel naţional prin prevederile Legii nr. 260/2017 pentru modificarea şi completarea OG nr. 81/2000, respectiv prin OMTCT nr. 2.133/2005 cu modificările si completările ulterioare.

La art. 4, alin. (1) din OG nr. 81/2000 (modificată şi completată ultima dată prin Legea 260/2017) se prevede faptul că: „Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.”.

De asemenea, alin. (8) prevede că monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde printre altele: supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică periodică, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor inspecţiilor tehnice periodice folosind metode statistice, controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de RAR în staţiile de inspecţie tehnică periodică la vehiculele inspectate în cadrul acestor staţii, controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificare în reprezentanţele RAR a vehiculelor inspectate în staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate, controlul tehnic în trafic, verificări incognito, opţional cu utilizarea unui vehicul cu deficienţe cunoscute, controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în urma contestaţiilor sau reclamaţiilor.

Instituţia noastră a dezvoltat o aplicaţie informatică on-line pentru evidenţa vehiculelor ce sunt prezentate în vederea efectuării ITP, aplicaţie ce rulează din anul 2007 şi care este permanent modernizată şi menţinută în parametri corespunzători pentru a putea răspunde obiectiv cerinţelor pieţii şi legislaţiei aplicabile.

Cerinţa legislativă de supraveghere tehnică a staţiilor de ITP se realizează de către RAR şi prin alegerea vehiculelor ce urmează a fi reverificate de către inspectorii RAR prin intermediul unui algoritm aleatoriu, asigurându-se astfel un mijloc obiectiv şi nediscriminatoriu de selectare a vehiculelor în vederea reinspectării.
În condiţiile în care inspectorii RAR constată neconformităţi ale vehiculului inspectat care nu au fost detectate şi de către inspectorul tehnic din cadrul staţiei de ITP, au posibilitatea menţionării acestora în sistemul informatic.

Atât inspectorii atestaţi din cadrul staţiilor de ITP cât şi inspectorii RAR trebuie să aibă în vedere stabilirea cu rigurozitate a codurilor defecţiunilor constatate în vederea salvării acestor date în calculator deoarece, pentru fiecare vehicul reinspectat, aplicaţia informatică cuantifică diferenţele înregistrate între rezultatele salvate de aceştia şi în funcţie de aceste diferenţe calculează punctele de penalizare ce se acumulează pentru fiecare staţie de ITP în parte, astfel obţinându-se o ordonare calitativă a acestora în funcţie de punctajele acumulate.

Pentru fiecare reinspecţie efectuată şi salvată în sistem, suplimentar, există un număr de puncte ce sunt scăzute din total, astfel încât o staţie care lucrează corect (nu există diferenţe între rezultatele ITP salvate de către inspectorul tehnic şi inspectorul RAR) va beneficia de o scădere continuă a numărului de puncte de penalizare şi astfel va avea o încadrare calitativă superioară iar ca rezultat imediat va primi, din partea sistemului, mai puţine reinspecţii comparativ cu o staţie ce acumulează din ce în ce mai multe puncte de penalizare şi care va avea în mod corespunzător un număr din ce în ce mai mare de vehicule selectate în vederea reinspectării, cu scopul unei monitorizări mai atente a modului de lucru al inspectorilor tehnici din staţia respectivă.

În urma constatării repetate a unor neconformităţi suplimentare de către inspectorii RAR în cadrul aceleiaşi staţii de ITP, aceasta poate acumula puncte de penalizare până la atingerea unui prag maxim, după care activitatea staţiei respective de ITP va fi suspendată pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior, staţia de ITP în cauză va relua activitatea beneficiind de ştergerea punctelor acumulate anterior.

Menţionăm că instituţia noastră prin aceste acţiuni urmăreşte îmbunătăţirea continuă şi uniformizarea nivelului calitativ al inspecţiilor tehnice periodice efectuate la nivel naţional, acestea având un impact semnificativ în creşterea siguranţei rutiere.

Sediul Central

Calea Griviţei
nr. 391A, sector 1,
Bucureşti, cod 010719

Operator de date cu caracter personal nr. 1253

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253