Atestarea inspectorilor ITP; Reatestarea inspectorilor ITP

ATESTAREA INSPECTORILOR ITP

Condiţiile impuse în vederea atestării inspectorilor ITP sunt stabilite prin art. 11, art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Atestarea se organizează de către R.A.R.-R.A., la Sediul Central din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1.

Cerinţele privind atestarea ca inspector ITP sunt prezentate în Anexa 71 din RNTR 1 și sunt următoarele:
a) cu privire la competenţa profesională, că acesta deţine cunoștințe şi capacitate de înțelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):
– mecanică / dinamică;
– dinamica vehiculelor rutiere;
– motoare cu ardere internă;
– construcţia vehiculelor rutiere;
– diagnosticarea vehiculelor rutiere;
– materiale și prelucrarea materialelor;
– electricitate / electrotehnică / electronică;
– componente electronice ale vehiculelor rutiere;
– aplicații IT.
b) cu privire la experienţa profesională documentată, că acesta a desfăşurat cel puțin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parţială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activităţi:
– activități de reparații auto în domeniul mecanic sau electromecanic, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfăşurarea cel puţin a activităţilor de reparaţii pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcţie şi sistemul de frânare;
– omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorităţi de omologare ori servicii tehnice notificate;
– ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii.
c) cu privire la experienţa necesară manevrării unui vehicul în cursul efectuării ITP, că posedă permis de conducere corespunzător clasei de ITP pentru care solicită atestarea, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:
a) pentru clasa I – permis de conducere categoriile A şi B1;
b) pentru clasa a II-a – permis de conducere categoria B;
c) pentru clasa a III-a – permis de conducere categoria C şi/sau D.

Cerinţele de competenţă profesională precizate la lit. a) şi cele de experienţă profesională precizate la lit. b) sunt considerate îndeplinite în cazul solicitanţilor care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă „Ingineria autovehiculelor” (se consideră ca echivalente calificările inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile).

Cerințele de competență profesională precizate la lit. a) sunt considerate îndeplinite în cazul solicitanților care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă „Ingineria transporturilor”, specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului”.
Prin derogare de la prevederile prevăzute la lit. b), în cazul solicitanților care dețin titlul de inginer în domeniul de studii de licență „Ingineria transporturilor”, specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului”, experiența profesională documentată necesară este de cel puțin 1 an în activitățile prevăzute la lit. b).

Persoana care solicită atestarea și care a fost angajată ca inspector tehnic de o autoritate sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data de 20 mai 2018 este exceptată de la cerinţele de competenţă profesională prevăzute la lit. a) şi cele de experienţă profesională prevăzute la lit. b). În acest scop, trebuie prezentate:
a) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;
b) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în care și-a desfășurat activitatea.
Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant şi vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română.

Înscrierile în vederea atestării se fac prin trimiterea documentaţiei menţionate în continuare la Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal prin fax: 021.318.17.59, prin poştă sau depunere directă la adresa: Registrul Auto Român RA – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (pentru program atestare inspector ITP), Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1, Bucureşti, cod 010719, sau prin e-mail (scanate) la adresa atestari@rarom.ro:
a) cerere de atestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea operatorului economic sau a instituţiei publice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea (recomandarea nu este necesară pentru persoanele care solicită atestarea în nume propriu);
b) copie a diplomei de studii sau a adeverinţei provizorii ori a certificatului de calificare profesională, însoțită de copia suplimentului descriptiv la diplomă sau certificat;
c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;
d) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a contractului individual de muncă, extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă, în original, copie a carnetului de muncă, copie a fişei postului şi/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă, în original, după caz; în cazul titularului unei persoane fizice autorizate, titularului unei întreprinderi individuale ori al membrului unei întreprinderi familiale, o declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. 1 lit. b), certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experiența profesională documentată minimă;
e) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;
f) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională;
g) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului.Copiile menţionate anterior vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.

Copiile prevăzute la lit. b) – g) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la lit. a) va fi semnată şi datată de solicitant.
Documentele vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.
În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, nu se va lua în considerare decât experiența profesională dobândită în România.

Pentru confirmarea îndeplinirii condiţiilor de atestare şi a luării în evidenţă se va contacta Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal la tel. 021.318.17.59.

În vederea prezentării la programul de atestare, persoanele respective vor fi anunţate personal, cu cel puţin 3 zile înainte de data la care au fost programate.
Durata programului de atestare este de 4 zile.

La prezentarea la programul de atestare trebuie prezentate în original:
a) cererea de atestare;
b) diploma de studii sau adeverinţa provizorie ori certificatul de calificare profesională (în cazul adeverinţei provizorii poate fi prezentată şi o copie legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de o instituţie de învăţământ superior din România);
c) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere.
d) actul de identitate sau pașaportul.

Pentru atestarea în nume propriu, se va achita, la data prezentării la programul de atestare, la casieria R.A.R. Griviţa, costul atestării (cod tarifare WOH47).

Programul de atestare se finalizează printr-o examinare (teoretic-tip grilă şi practic).
Este necesar ca înaintea prezentării la programul de atestare, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Programarea în vederea atestării se va face cu respectarea următoarelor priorităţi:
a) persoane recomandate de operatori economici în curs de autorizare care nu deţin personal autorizat;
b) persoane recomandate de operatori economici autorizaţi care nu mai deţin personal autorizat;
c) persoane recomandate de operatori economici autorizaţi care deţin 1 singur inspector ITP pe schimb.

În cazurile precizate la lit. b) și c), au prioritate persoanele care sunt angajate la operatorii economici sau instituțiile publice de la care au primit recomandarea; în această situație, documentația transmisă trebuie să includă și o copie de pe contractul individual de muncă și extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă în original.

Nu vor beneficia de prioritate la programare operatorii economici autorizaţi pentru care au fost atestaţi inspectori ITP care nu sunt folosiţi în activitatea de ITP (cu excepţia cazului în care aceştia şi-au încetat activitatea în cadrul persoanei autorizate respective).

Scutirea de la plata atestării se va face numai în cazul recomandării de către o staţie de ITP autorizată sau în curs de autorizare (în acest caz este necesară aplicarea pe cererea de atestare a unei vize din partea reprezentantului local al Organismului Certificare Sisteme al R.A.R. care să confirme depunerea cererii de autorizare a staţiei de ITP).

Informaţii suplimentare:
Compartiment Evaluare şi Instruire Personal: direct tel./fax. 021.318.17.59 sau prin centrală tel. 021.202.70.00 int. 8240.

REATESTAREA INSPECTORILOR ITP

Condiţiile impuse în vederea reatestării inspectorilor ITP sunt stabilite prin art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Reatestarea se organizează de către RAR la Sediul Central din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1 sau la una dintre Reprezentanțele județene RAR desemnate: RAR Brăila, RAR Cluj, RAR Iași, RAR Sibiu ori RAR Timiș, în funcție de centrul zonal RAR la care este arondată stația ITP (solicitanții vor alege locația reatestării cu ocazia programării).

Înscrierile în vederea reatestării se fac direct telefonic la Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal la tel: 021.318.17.59.
Durata programului de reatestare este de 1 zi.

La prezentarea la programul de reatestare trebuie prezentate în original:
a) cererea de reatestare;
b) permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emis/emisă de autoritatea competentă din România;
c) actul de identitate valabil sau, în cazul cetăţenilor străini, paşaportul valabil;
d) certificatul de atestare emis de RAR la atestarea/reatestarea anterioară (numai dacă mai este în perioada de valabilitate).

Pentru reatestare, se va achita costul reatestării (cod tarifare WOH48) la casieria RAR Griviţa sau la casieria Reprezentanței județene RAR la care se efectuează reatestarea.

Programul de reatestare constă într-o examinare (teoretic-tip grilă şi practic).

Este necesar ca înaintea prezentării la programul de reatestare, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Informaţii suplimentare:
Compartiment Evaluare şi Instruire Personal: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 8240.

RECUNOAȘTEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE EMIS DE ALT STAT MEMBRU UE, DE UN STAT MEMBRU LA SEE SAU DE CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

Condiţiile impuse în vederea recunoașterii certificatului de atestare sunt stabilite prin Anexa nr. 71, pct. 23-30, din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Informaţii suplimentare:
Compartiment Evaluare şi Instruire Personal: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 8240.