Atestarea/Reatestarea inspectorilor tehnici

Atestarea inspectorilor tehnici; Reatestarea inspectorilor tehnici; Extinderea domeniului de activitate

PROGRAMĂRI INSPECTORI TEHNICI

Atestare | Reatestare | Extindere domeniu de activitate

Momentan, pentru o funcţionare corectă a aplicaţiei, vă rugăm sa faceţi programarea doar de pe un calculator,
şi nu de pe telefon sau tabletă.

Pentru înscrierea online trebuie utilizate numai următoarele browsere:
Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge,
iar datele personale trebuie scrise cu diacritice.


ATESTAREA INSPECTORILOR TEHNICI

Începând cu data de 01.06.2023 înscrierile în vederea atestării inspectorilor tehnici se vor face prin trimiterea documentaţiei doar prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site. Documentele depuse prin orice altă metodă nu vor fi analizate.

Condițiile impuse în vederea atestării inspectorilor tehnici sunt stabilite prin art. 11, art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Atestarea se organizează de către RAR., la Sediul Central din București, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1.

Cerinţele privind atestarea ca inspector tehnic sunt prezentate în Anexa 71 din RNTR 1 și sunt următoarele:

a) cu privire la competenţa profesională, că acesta deţine cunoștințe şi capacitate de înțelegere certificate în următoarele domenii (discipline de studiu):
– mecanică / dinamică;
– dinamica vehiculelor rutiere;
– motoare cu ardere internă;
– construcţia vehiculelor rutiere;
– diagnosticarea vehiculelor rutiere;
– materiale și prelucrarea materialelor;
– electricitate / electrotehnică / electronică;
– componente electronice ale vehiculelor rutiere;
– aplicații IT.

b) cu privire la experienţa profesională documentată, că acesta a desfăşurat cel puțin 3 ani, cu normă întreagă sau cu normă parţială pe o perioadă echivalentă, în calitate de angajat, titular al unei persoane fizice autorizate, titular al unei întreprinderi individuale ori de membru al unei întreprinderi familiale, una dintre următoarele activităţi:
– activități de reparații auto în domeniul mecanic sau electromecanic, în cadrul unor ateliere autorizate potrivit legii pentru desfăşurarea cel puţin a activităţilor de reparaţii pentru motor, sistemul de rulare, sistemul de direcţie şi sistemul de frânare;
– omologări sau verificări tehnice pentru vehicule, în cadrul unor autorităţi de omologare ori servicii tehnice notificate;
– ITP (în calitate de personal tehnic auxiliar neatestat), în cadrul unor SITP autorizate potrivit legii.

c) cu privire la experienţa necesară manevrării unui vehicul în cursul efectuării ITP, că posedă permis de conducere corespunzător clasei de ITP pentru care solicită atestarea, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale:

a) pentru clasa I – permis de conducere categoriile A şi B1;

b) pentru clasa a II-a – permis de conducere categoria B;

c) pentru clasa a III-a – permis de conducere categoria C şi/sau D.

Cerinţele de competenţă profesională precizate la lit. a) şi cele de experienţă profesională precizate la lit. b) sunt considerate îndeplinite în cazul solicitanţilor care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă „Ingineria autovehiculelor” (se consideră ca echivalente calificările inginer autovehicule rutiere sau subinginer mecanic automobile).

Cerințele de competență profesională precizate la lit. a) sunt considerate îndeplinite în cazul solicitanților care deţin titlul de inginer în domeniul de studii de licenţă „Ingineria transporturilor”, specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului”.

Prin derogare de la prevederile prevăzute la lit. b), în cazul solicitanților care dețin titlul de inginer în domeniul de studii de licență „Ingineria transporturilor”, specializarea „Ingineria transporturilor și a traficului”, experiența profesională documentată necesară este de cel puțin 1 an în activitățile prevăzute la lit. b).

Persoana care solicită atestarea și care a fost angajată ca inspector tehnic de o autoritate sau de o staţie de inspecţie tehnică periodică dintr-un stat membru al Uniunii Europene până la data de 20 mai 2018 este exceptată de la cerinţele de competenţă profesională prevăzute la lit. a) şi cele de experienţă profesională prevăzute la lit. b). În acest scop, trebuie prezentate:

a) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv, cu excepția cazului în care este cetățean al acelui stat;

b) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în care și-a desfășurat activitatea.

Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant şi vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română.

Înscrierile în vederea atestării se fac prin trimiterea documentaţiei menţionate în continuare la Colectivul Atestări Inspectori Tehnici prin intermediul aplicaţiei disponibile pe site:

a) cerere de atestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea operatorului economic sau a instituţiei publice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea (recomandarea nu este necesară pentru persoanele care solicită atestarea în nume propriu);

b) copie a diplomei de studii sau a adeverinţei provizorii ori a certificatului de calificare profesională, însoțită de copia suplimentului descriptiv la diplomă sau certificat;

c) copie a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere, emis/emisă de autoritatea competentă din România;

d) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă, după cum urmează: copie a contractului individual de muncă, extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă, în original, copie a carnetului de muncă, copie a fişei postului şi/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă, în original, după caz; în cazul titularului unei persoane fizice autorizate, titularului unei întreprinderi individuale ori al membrului unei întreprinderi familiale, o declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. 1 lit. b), certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul în care activitatea respectivă a fost exercitată într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, într-un stat membru al Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, este necesară prezentarea unor documente similare care să ateste experiența profesională documentată minimă;

e) copii ale documentelor care atestă rezidența în statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, în statul membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea în statul respectiv și care este inclusă în experiența profesională, cu excepţia cazului în care este cetăţean al acelui stat;

f) copii ale documentelor care atestă funcționarea legală și obiectul de activitate al entității din statul membru al Uniunii Europene, altul decât România, din statul membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană în care și-a desfășurat activitatea care este inclusă în experiența profesională;

g) copie a actului de identitate sau, în cazul cetățenilor străini, a pașaportului. Copiile menţionate anterior vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.
Copiile prevăzute la lit. b) – g) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de solicitant; cererea prevăzută la lit. a) va fi semnată şi datată de solicitant.

Documentele vor fi prezentate în limba română sau însoţite de o traducere legalizată în limba română.

În cazul în care persoana care solicită atestarea nu este cetățean român, al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, nu se va lua în considerare decât experiența profesională dobândită în România.

Înscrierea online se face apăsând pe butonul de mai jos:

În cazul în care se constată necesitatea trimiterii de documente suplimentare în vederea completării Solicitărilor depuse iniţial, acestea se vor încărca apăsând butonul de mai jos:

Pentru o funcţionare corectă a aplicaţiei, vă rugăm sa faceţi programarea doar de pe un calculator, şi nu de pe telefon sau tabletă. Pentru înscrierea online trebuie utilizate numai următoarele browsere: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, iar datele personale trebuie scrise cu diacritice.

La accesare se deschide un ecran în care trebuie completate cu datele personale cel puţin toate câmpurile marcate cu steluţă. Pentru o comunicare mai rapidă şi corectă vă recomandăm să completaţi numărul de telefon şi adresa de mail personale.

După completarea datelor solicitate se introduc documentele solicitate scanate în format pdf, png, jpeg, image, în limita a 50 Mb maxim.

Cererea tip trebuie datată și semnată, iar recomandarea trebuie completată de operatorul economic, semnată și ștampilată de acesta. Copiile anexate trebuie să fie semnate conform cu originalul de către solicitant.

Fiecare document solicitat trebuie încărcat într-un fișier separat și denumit sugestiv. Trebuie transmise strict documentele solicitate și care sunt relevante pentru solicitarea respectivă.

Necompletarea corespunzătoare, lipsa unor documente sau neîndeplinirea cerințelor mai sus menționate duce la respingerea automată a dosarului.

După ce s-au încărcat documentele scanate, se aleg categoriile de inspecție tehnică periodică pentru care se dorește atestarea.

După ce se parcurg aceste etape se finalizează înscrierea şi anume, în cazul în care ați completat corect toate datele, pe ecran vă va apărea mesajul de confirmare a înscrierii. De asemenea, veți primi un e-mail de confirmare dacă ați completat o adresa de e-mail în datele personale.

După evaluarea documentelor, veți primi un e-mail cu situația dosarului dumneavoastră.

În vederea prezentării la programul de atestare, persoanele admise vor fi anunţate personal, cu cel puţin 3 zile înainte de data la care au fost programate.

Durata programului de atestare este de 2-4 zile, în funcţie de numărul solicitanţilor programaţi, şi va fi comunicată o dată cu programarea.

La prezentarea la programul de atestare trebuie prezentate în original:

a) cererea de atestare;

b) diploma de studii sau adeverinţa provizorie ori certificatul de calificare profesională (în cazul adeverinţei provizorii poate fi prezentată şi o copie legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de către instituţia de învăţământ superior din România care a emis documentul);

c) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere.

d) actul de identitate sau paș

Pentru atestarea în nume propriu, se va achita, la data prezentării la programul de atestare, la casieria RAR Griviţa, costul atestării.

Programul de atestare se finalizează printr-o examinare (teoretic-tip grilă şi practic).

Este necesar ca înaintea prezentării la programul de atestare, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Programarea în vederea atestării se va face cu respectarea următoarelor priorităţi:

a) persoane recomandate de operatori economici în curs de autorizare care nu deţin personal autorizat;

b) persoane recomandate de operatori economici autorizaţi care nu mai deţin personal autorizat;

c) persoane recomandate de operatori economici autorizaţi care deţin 1 singur inspector tehnic pe schimb.

În cazurile precizate la lit. b) și c), au prioritate persoanele care sunt angajate la operatorii economici sau instituțiile publice de la care au primit recomandarea; în această situație, documentația transmisă trebuie să includă și o copie de pe contractul individual de muncă și extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă în original.

Nu vor beneficia de prioritate la programare operatorii economici autorizaţi pentru care au fost atestaţi inspectori tehnici care nu sunt folosiţi în activitatea de ITP (cu excepţia cazului în care aceştia şi-au încetat activitatea în cadrul persoanei autorizate respective).

Scutirea de la plata atestării se va face numai în cazul recomandării de către o staţie de ITP autorizată sau în curs de autorizare (în acest caz este necesară aplicarea pe cererea de atestare a unei vize din partea reprezentantului local al Organismului Certificare Sisteme al RAR care să confirme depunerea cererii de autorizare a staţiei de ITP).

Informaţii suplimentare:

Compartiment Inspectori Tehnici: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 8240, e-mail: atestari@rarom.ro.


REATESTAREA INSPECTORILOR TEHNICI

Condiţiile impuse în vederea reatestării inspectorilor tehnici sunt stabilite prin art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Reatestarea se organizează de către RAR la Sediul Central din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1 sau la una dintre Reprezentanțele județene RAR desemnate, pe raza cărora sunt arondaţi inspectorii tehnici care solicită reatestarea (aceştia vor alege locaţia reatestării cu ocazie programării), după cum urmează:

Reprezentanța RARJudețul arondatReprezentanța RARJudețul arondat
RAR AlbaAB, HDRAR ArgeşAG, OT
RAR AradARRAR BacăuBC, VN
RAR BihorBHRAR Bistriţa NăsăudBN
RAR BrăilaBR, GL, CT, TLRAR BraşovBV
RAR BotoşaniBT, SVRAR ClujCJ, SJ
RAR CovasnaCVRAR DâmboviţaDB
RAR GorjDJ, GJRAR HarghitaHR
RAR IaşiIS, VSRAR MehedinţiMH
RAR MaramureşMMRAR MureşMS
RAR NeamţNTRAR PrahovaBZ, PH
RAR SibiuSBRAR Satu MareSM
RAR TimişCS, TMRAR TeleormanTR
RAR VâlceaVLRAR Bucureşti – GrivițaB, CL, GR, IF, IL

În cazul inspectorilor tehnici care se programează pentru reatestare ca urmare a anulării certificatului de reatestare, programarea se face numai la Sediul Central din Bucureşti.

Programul de reatestare constă într-o examinare (teoretică-tip grilă şi practică). Durata programului de reatestare este de 1 zi.

Programarea în vederea participării la programul de reatestare se face prin depunerea directă a solicitării la Colectivul Reatestări Inspectori Tehnici Bucureşti şi Reprezentanţe la care inspectorul tehnic este arondat, sau online.

Înscrierea online se face apăsând pe butonul de mai jos:

Pentru o funcţionare corectă a aplicaţiei, vă rugăm sa faceţi programarea doar de pe un calculator, şi nu de pe telefon sau tabletă. Pentru înscrierea online trebuie utilizate numai următoarele browsere: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, iar datele personale trebuie scrise cu diacritice.

La accesare se deschide un ecran în care trebuie completate cu datele personale cel puţin toate câmpurile marcate cu steluţă. Pentru simplificarea procesului vă sugerăm includerea unei adrese de e-mail pentru corespondență.

După completarea datelor personale se alege centrul în care se dorește examinarea, acesta putând fi București sau Reprezentanţa judeţeană RAR de care aparțineți (pentru reducerea timpilor de așteptare, vă recomandăm să vă programaţi în Reprezentanţa judeţeană RAR de care aparţineţi), precum și categoriile de inspecție tehnică pentru care se dorește susținerea examenului.

După această etapă puteți alege ziua în care să susțineți examenul.

Pasul următor este cel de plată. Plata pentru reatestare se poate face online la momentul programării (numai dacă a fost completată o adresă de e-mail) sau la ghișeu în ziua prezentării la examen.

Pentru varianta de plată a taxei la ghişeu, se va achita costul reatestării (cod tarifare WOH48) la casieria RAR Griviţa sau la casieria Reprezentanței județene RAR la care se efectuează reatestarea.

După ce se parcurg aceste etape, se finalizează înscrierea şi anume, în cazul în care ați completat corect toate datele, pe ecran vă va apărea mesajul de confirmare a înscrierii, precum şi un cod care va fi necesar pentru susţinerea examinării teoretice (din acest motiv este necesar să vă prezentaţi cu acest cod la examenul de reatestare). De asemenea, veți primi un e-mail de confirmare dacă ați completat o adresa de e-mail în datele personale (inclusiv codul menţionat anterior).

În cazul în care nu vă puteți prezenta la examen, vă rugăm să anunțați telefonic acest lucru, anularea făcându-se doar de către personalul Colectivului Reatestări Inspectori Tehnici Bucureşti şi Reprezentanţe din Reprezentanţa judeţeană RAR la care aţi făcut programarea iniţială; cu această ocazie se va stabili şi data reprogramării. În cazul unei reprogramări, dacă ați completat o adresă de e-mail pentru corespondență, veți primi un e-mail cu noua programare solicitată (inclusiv cu codul de examinare).

La prezentarea la programul de reatestare trebuie prezentate în original:

a) cererea de reatestare;

b) permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emis/emisă de autoritatea competentă din România;

c) actul de identitate valabil sau, în cazul cetăţenilor străini, paşaportul valabil;

d) certificatul de atestare emis de RAR la atestarea/reatestarea anterioară (numai dacă mai este în perioada de valabilitate).

Este necesar ca înaintea prezentării la programul de reatestare, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Informaţii suplimentare:

Compartiment Inspectori Tehnici: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 8240, e-mail: atestari@rarom.ro.


Extindere Domeniului de Activitate al Inspectorilor Tehnici

Condiţiile impuse în vederea extinderii domeniului de activitate al inspectorilor tehnici sunt stabilite prin art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Extinderea domeniului de activitate prin adăugarea de noi clase de inspecție tehnică sau adăugarea opțiunilor de GPL, GNC sau CTT pe Certificatul de Atestare/Reatestare în termen de valabilitate, se organizează de către RAR la Sediul Central din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1 sau la una dintre Reprezentanțele județene RAR desemnate, pe raza cărora sunt arondaţi inspectorii tehnici care solicită participarea la acest program, după cum urmează:

Reprezentanța RARJudețul arondatReprezentanța RARJudețul arondat
RAR AlbaAB, HDRAR ArgeşAG, OT
RAR AradARRAR BacăuBC, VN
RAR BihorBHRAR Bistriţa NăsăudBN
RAR BrăilaBR, GL, CT, TLRAR BraşovBV
RAR BotoşaniBT, SVRAR ClujCJ, SJ
RAR CovasnaCVRAR DâmboviţaDB
RAR GorjDJ, GJRAR HarghitaHR
RAR IaşiIS, VSRAR MehedinţiMH
RAR MaramureşMMRAR MureşMS
RAR NeamţNTRAR PrahovaBZ, PH
RAR SibiuSBRAR Satu MareSM
RAR TimişCS, TMRAR TeleormanTR
RAR VâlceaVLRAR Bucureşti – GrivițaB, CL, GR, IF, IL

Programul de extindere a domeniului de activitate constă într-o examinare teoretică.

Programarea în vederea participării la programul de extindere a domeniului de activitate se face prin depunerea directă a solicitării la Colectivul Reatestări Inspectori Tehnici Bucureşti şi Reprezentanţe la care inspectorul tehnic este arondat  sau online.

Înscrierea online se face apăsând pe butonul de mai jos:

Momentan, pentru o funcţionare corectă a aplicaţiei, vă rugăm sa faceţi programarea doar de pe un calculator, şi nu de pe telefon sau tabletă. Pentru înscrierea online trebuie utilizate numai următoarele browsere: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, iar datele personale trebuie scrise cu diacritice.

La accesare se deschide un ecran în care trebuie completate cu datele personale cel puţin toate câmpurile marcate cu steluţă. Pentru simplificarea procesului vă sugerăm includerea unei adrese de e-mail pentru corespondență.

După completarea datelor personale se alege centrul în care se dorește examinarea, acesta putând fi București sau centrul zonal de care aparțineți (pentru reducerea timpilor de așteptare, vă recomandăm să vă programaţi în centrul zonal de care aparţineţi), precum și categoriile de inspecție tehnică pentru care se dorește susținerea examenului.

După această etapă puteți alege ziua în care să susțineți examenul. Pentru acest examen nu se achită nici o taxă.

După ce se parcurg aceste etape se finalizează înscrierea şi anume, în cazul în care ați completat corect toate datele, pe ecran vă va apărea mesajul de confirmare a înscrierii, precum şi un cod care va fi necesar pentru susţinerea examinării teoretice (din acest motiv este necesar să vă prezentaţi cu acest cod la examenul de extindere). De asemenea, veți primi un e-mail de confirmare dacă ați completat o adresa de e-mail în datele personale (inclusiv codul menţionat anterior).

În cazul în care nu vă puteți prezenta la examen, vă rugăm să anunțați telefonic acest lucru, anularea făcându-se doar de către personalul Colectivului Reatestări Inspectori Tehnici Bucureşti şi Reprezentanţe din Reprezentanţa judeţeană RAR la care aţi făcut programarea iniţială; cu această ocazie se va stabili şi data reprogramării. În cazul unei reprogramări, dacă ați completat o adresă de e-mail pentru corespondență, veți primi un e-mail cu noua programare solicitată (inclusiv cu codul de examinare).

La prezentarea la programul de extindere a domeniului de activitate trebuie prezentate în original:

a) cererea de extindere activitate;

b) permisul de conducere valabil sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emis/emisă de autoritatea competentă din România;

c) actul de identitate valabil sau, în cazul cetăţenilor străini, paşaportul valabil;

d) certificatul de atestare emis de RAR la atestarea/reatestarea anterioară.

Este necesar ca înaintea prezentării la programul de extindere a domeniului de activitate, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Informaţii suplimentare:

Compartiment Inspectori Tehnici: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 8240, e-mail: atestari@rarom.ro.


RECUNOAȘTEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE EMIS DE ALT STAT MEMBRU UE,
DE UN STAT MEMBRU LA SEE SAU DE CONFEDERA
ȚIA ELVEȚIANĂ

Condiţiile impuse în vederea recunoașterii certificatului de atestare sunt stabilite prin Anexa nr. 71, pct. 23-30, din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Informaţii suplimentare:

Compartiment Inspectori Tehnici: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 8240, e-mail: atestari@rarom.ro.

Copyright © 1999-2024. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253