Certificare Produse

Organismul de certificare produse RAR-OCP

OCP

ocp_1Certificarea produselor se realizează de Registrul Auto Român prin Organismul de Certificare Produse RAR-OCP.

Cadrul legislativ este definit de:

OG nr. 80 / 2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora cu modificările şi completările ulterioare.

OMTCT nr. 2135 / 2005, pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4.

OMTCT nr. 229 / 2003, pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR 6.

OMTCT nr. 1315 / 2005 privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229 / 2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR 6.

OMT nr. 401 / 2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulația pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenților economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GLP – RNTR-6 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2018).

Standard de referinţă

SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii.

Precizări referitoare la legislaţie:
1) Definiţie „autoritate competentă – instituţie notificată de Statele membre ale UE sau notificată de Părţile contractante la Acordurile de la Geneva pentru emiterea certificatelor de omologare comunitară CE/CEE, respectiv a certificatelor de omologare internaţională CEE-ONU” (Conform ORDIN nr. 2.135 din 8 decembrie 2005).

2) Se exceptează de la obligaţia de a fi certificate următoarele:

„a) produsele omologate de autorităţile competente ale părţilor contractante în baza acordurilor de la Geneva;

b) produsele omologate sau certificate de autorităţile competente ale statelor membre potrivit directivelor/regulamentelor Uniunii Europene;

c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine;

d) produsele şi materialele de exploatare noi fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competiţiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulaţia rutieră. Aceasta excepţie nu se aplică în cazul în care produsele şi materialele de exploatare respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competiţiilor sportive, cât şi pentru vehiculele destinate circulaţiei rutiere.” (Conform ORDONANŢA nr. 80 din 24 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare).

3) „La acordarea certificării sau omologării produselor se pot lua în considerare rapoarte de încercări prezentate de solicitantul certificării sau omologării, efectuându-se doar încercările şi/sau inspecţiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să nu fie mai vechi de 1 an şi să fie emise în regim acreditat sau evaluat de R.A.R.” (Conform ORDIN nr. 2.135 din 8 decembrie 2005).

4) „La acordarea certificării sau omologării materialelor de exploatare se pot lua în considerare rapoartele de încercări prezentate de solicitantul certificării sau omologării, efectuându-se doar încercările şi/sau inspecţiile necesare. Rapoartele de încercări trebuie să nu fie mai vechi de 1 an şi să fie emise în regim acreditat sau evaluat de R.A.R.” (Conform ORDIN nr. 2.135 din 8 decembrie 2005).

Procesul de certificare cuprinde:

1. transmiterea de către client a:

– cererii oficiale (formularul se află în Mapa cu Documente Informative-MDI-se procură de la RAR-OCP;

– actelor de identificare pentru firmă (certificate cod fiscal şi de înregistrare la Registrul Comerţului);

– împuternicirii de reprezentare în vederea certificării, din partea producătorului (dacă solicitantul este altul decât producătorul);

– specificaţiilor tehnice sau a standardelor de firmă;

– documentelor de certificare a sistemului calităţii (acolo unde există);

– machetelor certificatului de garanţie şi declaraţiei de conformitate;

– etichetele produselor,

– şi a altor documente solicitate prin procedura de certificare (descrisă pe larg în MDI).

2. efectuarea analizei documentaţiei tehnice;

3. efectuarea auditului de produs;

4. prelevarea de mostre în vederea transmiterii lor la laboratorul de încercări;

5. efectuarea de încercări în laboratoarele care se conformează SR EN ISO/CEI 17025:2005;

6. evaluarea rezultatelor procesului de certificare;

7. redactarea documentelor de certificare;

8. supravegherea post certificare. 

Prezentul document este proprietatea exclusivă a RAR – OCP
Orice copie după document se va face numai cu acordul RAR – OCP
Document informativ


Legislaţia, regulamentele, procedurile şi formularele prezentate pot fi modificate şi completate. Vă rugăm să contactaţi secretariatul tehnic din cadrul Organismului de Certificare Produse pentru studierea ediţiilor în vigoare la data curentă.

 

Organismul de Certificare Produse (RAR-OCP)
Bucureşti – 010719, sector 1,
Calea Griviţei nr. 391A

Coordonate GPS:

44.468488, 26.051998

Persoane de contact:

Constantin_Ionescu_1

Ing. Constantin IONESCU
Director Executiv
021 350.82.88
Ing. Paul SIMION
 ocp@rarom.ro
Bucureşti, Şos. Vergului nr. 41, sector 2 Ing. Marian BRÎNCUŞ
Secretar tehnic RAR-OCP
031.425.71.02
Argeş, com. Bradu, drumul 65B, km 5+953m (lângă Metro Piteşti), jud. Argeş Ing. Florin ŞTEFAN
0248 61.54.26
0248 61.54.27
Braşov, str. Vasile Goldis nr. 17 Ing. Sorin UNGUREANU
 0268 44.04.88
0268 44.04.80
0268 44.04.81