Atestări conducători ateliere

Condiţiile impuse în vederea atestării conducătorilor de ateliere sunt stabilite prin pct. 5 al cap. II şi pct. 5.1. al anexei 4 la reglementările RNTR 9 (aprobate prin OMTCT nr. 2.131/2005):

„5. Se vor completa şi depune, la reprezentanţa RAR din Municipiul Bucureşti sau din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea, cererea-tip de autorizare şi chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal.
Solicitantul va include în dosarul de autorizare:
– copia certificatului de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului (conducătorilor) atelierului în domeniul reparării şi/sau reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz precum şi în domeniul înlocuirii de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu excepţia atelierelor care desfăşoară activităţi de înlocuire materiale de exploatare, de înlocuire şi reparare anvelope şi camere de aer, de echilibrat roţi, de înlocuire a sistemului de evacuare gaze arse motor – tobe eşapament fără sisteme catalitice.”

„5.1 Generalităţi
Operatorul economic care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie să demonstreze că posedă resursele necesare şi că aplică metode adecvate pentru un control intern al lucrărilor, care să asigure conformitatea vehiculelor asupra cărora s-a intervenit cu normele în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţia mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate în exploatare.

Nivelul minim de pregătire pentru persoana care conduce atelierul, în funcţie de activităţile executate, este absolvent al şcolii profesionale sau al liceului tehnic în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau în alte calificări din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate. În acest caz, conducătorul atelierului trebuie să posede un certificat de atestare a capacităţii profesionale în domeniul construcţiei şi reparării de vehicule rutiere, eliberat de RAR, în urma frecventării unui curs şi a absolvirii unui examen de verificare a cunoştinţelor (Anexa 7 la prezentele reglementări).

Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic cu o vechime minimă de 2 ani în activitate, pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere şi primesc un certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fără participarea la curs şi susţinerea examenului.
Persoanele cu studii superioare în alte domenii decât cel tehnic cu o vechime de minimum 3 ani în activitate vor frecventa un curs de instruire cu susţinerea examenului de absolvire în cadrul RAR, în vederea obţinerii certificatului de atestare a capacităţii profesionale.
Valabilitatea certificatelor de atestare este de 3 ani şi se va prelungi în condiţiile prevăzute la aliniatele 2 şi 3.”

Informaţii privind atestarea conducătorilor de ateliere – studii superioare în domeniul tehnic

1.1. Pentru a obţine certificatul de atestare a capacităţii profesionale, cei interesaţi vor trimite prin poştă, pe adresa Registrul Auto Român – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (în atenţia d-lui ing. Liviu ANGHENE ), Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, cod 010719 un dosar cuprinzând:
a) cerere tip ( conform modelului anexat);
b) copie după diploma de studii, legalizată sau semnată şi ştampilată de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”;
c) copie după cartea de muncă sau contractul individual de muncă sau actul constitutiv al firmei, după caz, din care să rezulte vechimea de 2 ani în activitate precum şi legătura între persoană şi firma pentru care se cere atestarea. Toate înscrisurile vor fi legalizate notarial sau semnate şi ştampilate de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”.
d) copie a dispoziţiei de plată în contul RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon sau copie a facturii de plată prin casieriile RAR din incinta reprezentanţelor judeţene (cod tarif W0H46). Recomandăm ca plata să fie făcută prin casieriile RAR !

În cazul în care s-a procedat conform cu cele de mai sus, conducătorul de atelier va primi certificatul de atestare, prin poştă, la adresa menţionată în cerere, în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea corespondenţei la RAR.

1.2. Pentru solicitanţii care se pot deplasa personal la sediul RAR Voluntari – str. Bârsei nr.1, oraşul Voluntari, jud. Ilfov, Compartimentul de Evaluare şi Instruire Personal, camera 2.03, eliberarea certificatului de atestare se va face pe loc, în baza aceloraşi documente solicitate şi în primul caz, mai puţin dovadă de plată (care poate fi efectuată direct la casieria reprezentanţei RAR-Voluntari)(Recomandăm a se suna în prealabil la tel. direct 021.350.82.94 ori prin centrală 021.350.82.95 interior 133).
În situaţia în care copiile după diploma de studii sau cartea de muncă nu sunt disponibile în formă legalizată sau nu au avizarea conformităţii de către conducerea atelierului, verificarea se poate face de RAR, după prezentarea originalelor.

Foarte important! Procedura de mai sus rămâne valabilă şi în cazul eliberării certificatelor de REATESTARE (la expirarea certificatului anterior), cu menţiunea că documentele probatorii pentru studii şi vechime nu se vor mai prezenta, acestea existând la dosarul iniţial. În acest caz la dosar va fi ataşată o copie a certificatului de atestare vechi (expirat), alături de cererea tip şi de dovada de efectuare a plăţii.
În situaţia în care este necesară PRESCHIMBAREA certificatului de atestare, înainte de expirarea acestuia, din cauza schimbării locului de muncă al titularului sau a modificării datelor societăţii comerciale, noul certificat se va elibera gratuit, cu aceeaşi dată de expirare a valabilităţii ca cea a certificatului anterior, numai în baza cererii tip, a certificatului actual in ORIGINAL precum şi a unui document care să ateste noua situaţie. În acest caz se poate folosi transmiterea prin poştă sau prezentare personală, similar cu situaţiile detaliate la punctele 1.1. – 1.2.

2. Atestarea conducătorilor de ateliere – studii medii tehnice sau studii superioare în alte domenii decât cel tehnic

Pentru a obţine certificatul de atestare a capacităţii profesionale, cei interesaţi vor trimite prin poştă, pe adresa Registrul Auto Român – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (în atenţia d-lui ing. Liviu ANGHENE ), Calea Griviţei 391 A, sector 1, Bucureşti, cod 010719 un dosar cuprinzând:
a) cerere tip (conform modelului anexat);
b) copie după diploma de studii, legalizată sau semnată şi ştampilată de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”;
c) copie după cartea de muncă sau contractul individual de muncă sau actul constitutiv al firmei, după caz, din care să rezulte vechimea de 3 ani în activitate precum şi legătura între persoană şi firma pentru care se cere atestarea. Toate înscrisurile vor fi legalizate notarial sau semnate şi ştampilate de conducerea atelierului, cu menţiunea „Conform cu originalul”.
d) copie a dispoziţiei de plată în contul RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon sau copie a facturii de plată prin casieriile RAR din incinta reprezentanţelor judeţene (cod tarif W0H45). Recomandăm ca plata să fie facută prin casieriile RAR !

Menţionăm că plata se poate face şi pe loc, la una din casieriile RAR, în momentul efectuării cursului.
În cazul în care s-a procedat conform cu cele de mai sus, conducătorul de atelier va fi programat telefonic la curs, prin grija Compartimentului Evaluare şi Instruire Personal. Frecvenţa seriilor de instruire, locul de desfăşurare a instruirii (în Bucureşti sau în centrele zonale RAR) vor fi stabilite în funcţie de numărul de solicitări şi de posibilitatea de grupare a cursanţilor.

Foarte important! Procedura de mai sus rămâne valabilă şi în cazul programării la cursuri în vederea eliberării certificatelor de REATESTARE (la expirarea certificatului anterior), cu menţiunea că documentele probatorii pentru studii şi vechime nu se vor mai prezenta, acestea existând la dosarul iniţial. În acest caz la dosar va fi ataşată o copie a certificatului de atestare vechi (expirat), alături de cererea tip şi de dovadă de efectuare a plăţii.
În situaţia în care este necesară PRESCHIMBAREA certificatului de atestare, înainte de expirarea acestuia, din cauza schimbării locului de muncă al titularului sau a modificării datelor societăţii comerciale, noul certificat se va elibera gratuit, cu aceeaşi dată de expirare a valabilităţii ca cea a certificatului anterior, numai în baza cererii tip, a certificatului actual in ORIGINAL precum şi a unui document care să ateste noua situaţie. În acest caz se poate folosi transmiterea prin poştă sau prezentare personală, similar cu situaţiile detaliate la punctele 1.1-1.2.

Material bibliografic
Pentru autorizarea
atelierelor de reparaţii sau întreţinere auto, precum şi pentru alte activităţi conexe, legislaţia naţională în vigoare, care trebuie să fie cunoscută de conducătorii locurilor de muncă respective, este:
– O.G. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9

Pentru informaţii suplimentare vă veţi adresa Şefului Compartimentului Evaluare şi Instruire Personal, d-nul ing. Liviu ANGHENE (tel/fax 021.350.82.94 sau prin centrală 021.350.82.95 interior 133).

Anexa (model cerere tip) – format .pdf
Anexa (model cerere tip) – format .doc