Atestarea inspectorilor ITP; Reatestarea inspectorilor ITP

ATESTAREA INSPECTORILOR ITP

Condiţiile impuse în vederea atestării inspectorilor ITP sunt stabilite prin art. 11, art. 24 şi Anexa nr. 71 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Atestarea se organizează de către R.A.R.-R.A., la Sediul Central din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1.

Înscrierile în vederea atestării se fac prin trimiterea documentaţiei menţionate în continuare la Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal prin fax: 021.318.17.59, prin poştă sau depunere directă la adresa: Registrul Auto Român RA – Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal (pentru program atestare inspector ITP), Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1, Bucureşti, cod 010719, sau prin e-mail (scanate) la adresa atestari@rarom.ro:
a) cerere de atestare, care va include, după caz, şi o recomandare din partea operatorului economic sau a instituţiei publice la care va urma să îşi desfăşoare activitatea (recomandarea nu este necesară pentru persoanele care solicită atestarea în nume propriu);
b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesională, după caz;
c) copie de pe permisul de conducere sau de pe dovada înlocuitoare a permisului de conducere emisă de autoritatea competentă;
d) documentele care atestă îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională documentată minimă, după cum urmează: copie de pe contractul individual de muncă, extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă în original, copie de pe carnetul de muncă, copie de pe fişa postului şi/sau un document eliberat de inspectoratul teritorial de muncă în original, după caz; în cazul titularului unei persoane fizice autorizate, titularului unei întreprinderi individuale ori al membrului unei întreprinderi familiale, o declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. 1 lit. b), certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social şi a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii şi/sau activităţi autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
e) copie de pe actul de identitate.

Copiile menţionate anterior vor fi certificate pentru conformitate cu originalul.

Pentru confirmarea îndeplinirii condiţiilor de atestare şi a luării în evidenţă se va contacta Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal la tel. 021.318.17.59.
În vederea prezentării la programul de atestare, persoanele respective vor fi anunţate personal, cu cel puţin 3 zile înainte de data la care au fost programate.
Durata programului de atestare este de 4 zile.

La prezentarea la programul de atestare trebuie prezentate în original:
a) cererea de atestare;
b) actul de identitate;
c) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emisă de autoritatea competentă.

Pentru atestarea în nume propriu, se va achita, la data prezentării la programul de atestare, la casieria R.A.R. Griviţa, costul atestării (cod tarifare WOH47).

Programul de atestare se finalizează printr-o examinare (teoretic-tip grilă şi practic).

Este necesar ca înaintea prezentării la programul de atestare, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Programarea în vederea atestării se va face cu respectarea următoarelor priorităţi:
a) persoane recomandate de operatori economici în curs de autorizare care nu deţin personal autorizat;
b) persoane recomandate de operatori economici autorizaţi care nu mai deţin personal autorizat;
c) persoane recomandate de operatori economici autorizaţi care deţin 1 singur inspector ITP pe schimb.

În cazurile precizate la lit. b) și c), au prioritate persoanele care sunt angajate la operatorii economici sau instituțiile publice de la care au primit recomandarea; în această situație, documentația transmisă trebuie să includă și o copie de pe contractul individual de muncă și extrasul din registrul general de evidenţă a salariaţilor transmis inspectoratului teritorial de muncă în original.

Nu vor beneficia de prioritate la programare operatorii economici autorizaţi pentru care au fost atestaţi inspectori ITP care nu sunt folosiţi în activitatea de ITP (cu excepţia cazului în care aceştia şi-au încetat activitatea în cadrul persoanei autorizate respective).

Scutirea de la plata atestării se va face numai în cazul recomandării de către o staţie de ITP autorizată sau în curs de autorizare (în acest caz este necesară aplicarea pe cererea de atestare a unei vize din partea reprezentantului local al Organismului Certificare Sisteme al R.A.R. care să confirme depunerea cererii de autorizare a staţiei de ITP).

Informaţii suplimentare:
Compartiment Evaluare şi Instruire Personal: direct tel./fax. 021.318.17.59 sau prin centrală tel. 021.202.70.00 int. 240.

REATESTAREA INSPECTORILOR ITP
Condiţiile impuse în vederea reatestării inspectorilor ITP sunt stabilite prin Anexa nr. 71, pct. 18-22 din reglementările RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Reatestarea se organizează de către R.A.R.-R.A., la Sediul Central din Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1.

Înscrierile în vederea reatestării se fac direct telefonic la Compartimentul Evaluare şi Instruire Personal la tel: 021.318.17.59.
Durata programului de reatestare este de 1 zi.

La prezentarea la programul de reatestare trebuie prezentate în original:
a) cererea de reatestare;
b) actul de identitate;
c) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a permisului de conducere emisă de autoritatea competentă;
d) atestatul obţinut la atestarea/reatestarea anterioară (numai dacă mai este în perioada de valabilitate).
Pentru reatestare, se va achita la casieria R.A.R. Griviţa costul reatestării (cod tarifare WOH48).

Programul de reatestare constă într-o examinare (teoretic-tip grilă şi practic).
Este necesar ca înaintea prezentării la programul de reatestare, persoanele programate să parcurgă de o manieră temeinică materialele informative puse la dispoziţie.

Informaţii suplimentare:
Compartiment Evaluare şi Instruire Personal: direct tel./fax. 021 318.17.59 sau prin centrală tel. 021 202.70.00 int. 240.