Invitaţie de participare – 11.01.2013

INVITAŢIE DE PARTICIPARE PENTRU ALEGEREA FURNIZORULUI DE „PLĂCUŢĂ DIN CARE SĂ REZULTE DIMENSIUNILE ŞI, DUPĂ CAZ, MASELE MAXIME AUTORIZATE”, ÎN VEDEREA DUCERII LA ÎNDEPLINIRE A OMTI NR. 1640/08.11.2012

1. Regia Autonomă Registrul Auto Român, nr. Registrul Comerţului J40/5191/92, cu sediul în Bucureşti, str. Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, telefon/fax: 021/319.74.33 sau 021/202.70.00, int. 265 sau 296, e-mail: ionut@rarom.ro.

2. Obiectul prezentei invitaţii de participare îl reprezintă alegerea furnizorului de „Plăcuţă din care să rezulte dimensiunile şi, după caz, masele maxime autorizate”.
Serviciile care urmează să fie prestate de către acesta sunt: confecţionare, inscripţionare date şi livrare la beneficiar (altul decât R.A.R.-R.A.) a plăcuţelor din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculelor utilizate de întreprinderile de transport în cont propriu sau de operatorii de transport rutier.

3. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: 10 zile calendaristice de la data ultimei apariţii a anunţului în presă, respectiv 25.01.2013, ora 13:00. Anunţul se va publica în cotidianul România Liberă, la rubrica "Licitaţii". Număr de apariţii: 3 zile consecutive de apariţie a ziarului, respectiv: 11, 14 şi 15. 01.2013.
b) Adresa la care se transmit ofertele: R.A.R.-R.A. din Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, Bucureşti (prin registratură).
c) Limba de redactare a ofertelor: limba română.

4. a) Locul deschiderii ofertelor: sediul R.A.R., Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, Bucureşti, în prezenţa membrilor unei comisii tehnice de analiză a ofertelor, în termen de 7 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor. (comisia va fi desemnată de conducătorul instituţiei).
b) Rezultatul analizei comisiei R.A.R.-R.A. va fi comunicat în scris fiecărui ofertant, fiind totodată afişat şi pe site-ul instituţiei.

5. Condiţii minime de calificare (lipsa oricărui document sau neîndeplinirea condiţiilor de calificare, acolo unde se solicită, duce la respingerea ofertei):

– Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul competent teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, care să ateste existenţa şi valabilitatea sediului social la data emiterii certificatului şi să precizeze codurile CAEN ale activităţilor desfăşurate de ofertant; obiectul contractului de achiziţie trebuie să aibă corespondent în codul CAEN precizat în certificat (condiţie eliminatorie).

Forma de prezentare: în original sau copie legalizată sau copie lizibilă având menţiunea de conformitate cu originalul, ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului; informaţiile cuprinse în acest document trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertelor.
– Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul competent teritorial.

Forma de prezentare: în original sau copie legalizată sau copie lizibilă având menţiunea de conformitate cu originalul, ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.
– Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale pe raza căreia ofertantul îşi are sediul social, din care să rezulte că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele. Data la care expiră termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecărei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Forma de prezentare: în original, copie legalizată sau copie lizibilă având menţiunea de conformitate cu originalul, ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.
– Certificat de taxe şi impozite locale (datorii la bugetele locale), eliberat de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia ofertantul îşi are sediul social, din care să rezulte că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele. Data la care expiră termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecărei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Forma de prezentare: în original, copie legalizată sau copie lizibilă având menţiunea de conformitate cu originalul, ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.
În cazul în care certificatul de atestare fiscală evidenţiază datorii, ofertantul poate proba îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, prin prezentarea unor documente de înlesniri la plată de genul eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de organele competente în domeniu.

Forma de prezentare: în original, copie legalizată sau copie lizibilă având menţiunea de conformitate cu originalul, ştampilată şi semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.
– Listă echipamente (utilaje) specifice deţinute corespunzătoare îndeplinirii contractului, cuprinzând date cum ar fi: denumire, marcă, descrierea operaţiunilor pe care le efectuează, modul de deţinere (în proprietate, prin închiriere, prin leasing, prezentarea unui angajament etc.).

Lista dotărilor tehnice poate fi completată cu orice alte dotări, echipamente, utilaje, maşini etc. de care dispune ofertantul şi care vor fi utilizate pentru îndeplinirea contractului.
– Nu se acceptă subcontractanţi.

6. Specificaţie tehnică (condiţii eliminatorii):
Cerinţe minime pentru realizare:
„Plăcuţă din care să rezulte dimensiunile şi, după caz, masele maxime autorizate”

  • Preambul

Baza legală: OMTI nr. 1640/08.11.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2012 privind transporturile rutiere, aprobate prin OMTI nr. 980/2011.
Notă: Specificaţiile tehnice de mai jos au fost stabilite de specialiştii R.A.R.-R.A. prin transpunerea şi interpretarea prevederilor ordinului susmenţionat. Pentru o mai mare acurateţe a înţelegerii cerinţelor, specificaţia tehnică este însoţită de exemple. Acestea au caracter orientativ şi nu vor fi interpretate ca o limitare a soluţiilor tehnice sau o îngrădire a concurenţei.
a) Plăcuţa se fixează/aplică pe exteriorul caroseriei/cabinei vehiculului (pe porţiuni de metal vopsit), printr-o metodă nedistructivă. În timpul utilizării (îndeplinirii scopului) plăcuţa este expusă intemperiilor (soare, ger, ploaie, noroi, praf, etc.) precum şi altor factori externi (jet de apă, elemente mecanice şi chimice pentru întreţinerea caroseriei sau vibraţii, şocuri, etc.). Se vor respecta minim cerinţele SR 13078/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Câmpurile care urmează a fi completate sunt cele prevezute în ordinul MTI de mai sus, publicat în Monitorul Oficial nr. 791/26.11.2012.

  • Dimensiuni: L x l (lungimea x lăţimea):

L = poate varia între 150 mm – 250 mm
l = poate varia între 70 mm – 150 mm

Modelul prezentat va avea obligatoriu bordură şi o siglă RAR realizate în relief prin ambutisare.

  • Suport rigid incasant (metalic/nemetalic)

Ex.: oţel galvanizat, oţel inox/aluminiu etc.
Pentru evitarea ondulării în timp a suportului se recomandă ca acesta să aibă o grosime corespunzătoare (ex.: minim 0,8 mm)
Se vor prezenta documente privind provenienţa şi caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate (agrementul tehnic al materialului folosit).
Durata de utilizare a suportului: minim 5 ani.

  • Mod prindere/fixare: orice metodă nedistructivă şi care asigură fixarea/aderenţa necesară pe o durată minimă de 5 ani.
    Ex.: bandă dublă adezivă.

Se vor prezenta documente privind provenienţa şi caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate (agrementul tehnic al substanţelor de lipire/prindere).
De asemenea se va prezenta o detaliere a modului/sistemului de prindere (eventual desen/schiţă, după caz).

  • Inscripţionarea datelor (cerinţe minime obligatorii):

– Inscripţionarea datelor se va face pe un suport intermediar (ex.: folie autoadezivă) care se aplică pe suportul de bază.
Pentru a se asigura o claritate a datelor inscripţionate se recomandă ca inscripţionarea câmpurilor plăcuţei să se facă cu culoare neagră cu înălţimea caracterului de minim 4 mm. Tipul fontului se va stabili ulterior, la data semnării contractului de colaborare.
Inscripţionarea trebuie să fie lizibilă minim 5 ani din momentul aplicării pe vehicul.

1) Bordura plăcuţei şi sigla RAR se vor realiza în relief, prin ambutisare cu înălţime minimă a ambutisării de 1,5 mm şi acoperite cu o peliculă (sau similar) de vopsea neagră sau albastră.
2) Inserarea unui simbol de autenticitate în structura foliei autoadezive, cu sigla RAR, de dimensiuni 20 x 20 mm la o distanţă de cel mult 50 mm una de alta. Orice plăcuţă trebuie să conţină cel puţin două astfel de simboluri.

Se vor detalia procedeele de inscripţionare şi se vor prezenta documente privind provenienţa şi caracteristicile tehnice ale materialelor utilizate, pentru demonstrarea calităţii şi menţinerea perioadei de utilizare (minim 5 ani).

  • Elemente de siguranţă

Se vor aplica minim
2 elemente de siguranţă la contrafacere – diferite tehnologic. Unul din cele două elemente va fi obligatoriu inserat în structura foliei autoadezive, respectiv două dungi vălurite sau unduite care se intersectează periodic astfel încât una pare că se afundă în planul foliei iar cealaltă pare a fi deasupra acestui plan.
Caracteristici minime conform SR 13078/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Fiecare element de siguranţă prevăzut (aplicat) se va puncta conform algoritmului de mai jos (exemple de elemente de siguranţă: cod de bare, culori metamerice, hologramă, imagine codată, etc. ).
Notă: Repetarea elementului de siguranţă nu va conduce la obţinerea unui punctaj suplimentar:
Ex.: Inserarea unui număr de "n" holograme constituie un singur element de siguranţă.

7. Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic:

Factori de evaluare:
a) preţul ofertei: 70 %

Algoritmul de calcul: metoda relativă la cea mai bună ofertă = preţul cel mai mic primeşte punctaj maxim; pentru preţurile mai mari ale altor oferte (n), punctajul se calculează astfel:
Pn = (Preţul cel mai mic/ Preţul ofertein) x 70 puncte
– alocarea ponderii de 70 % din total punctaj permite obţinerea celui mai avantajos preţ, inclusiv prin stabilirea unui raport rezonabil între preţ şi ceilalţi factori de evaluare

– Preţul ofertat va include costul plăcuţei şi costul expediţiei prin curier rapid către beneficiar (oriunde pe teritoriul Romaniei) în termen de maxim 5 zile calendaristice.
– Preţul susmenţionat nu va depăşi valoarea de 70 lei/buc.

Notă: În cazul în care vor exista oferte cu preţ nejustificat R.A.R.-R.A. îşi rezervă dreptul de a solicita îmbunătăţirea preţului. În acest caz urmează a se comunica din timp metodologia aplicată.

b) elemente de siguranţă prevăzute suplimentar: 30 %

Obs. Pragul minim admis, sub care oferta va fi declarată neconformă: 2 elemente de siguranţă).
Oferta cu cele mai multe elemente de siguranţă suplimentare primeşte punctaj maxim: 30 puncte.

Algoritmul de calcul: metoda relativă la cea mai bună ofertă = pentru ofertele (n) cu elementele de siguranţă suplimentare peste pragul minim admis, dar mai mici decât oferta cu cele mai multe elemente de siguranţă suplimentare, punctajul se calculează astfel:
Pn = (Nr. de elemente suplimentare de siguranţă al ofertein / Nr. maxim de elemente suplimentare de siguranţă ofertat) x 30 puncte.

Notă :
Fiecare element de siguranţă prevăzut suplimentar va fi punctat, astfel încat în caz de oferte tehnice similare şi preţuri similare, va fi preferată oferta care prezintă o mai bună siguranţă împotriva falsificării.

8. Mostre

Se vor prezenta mostre la data depunerii ofertelor (perioada de depunere este de maxim 10 zile calendaristice de la data ultimei apariţii a anunţului în presă, respectiv 25.01.2013, ora 13:00 şi va fi comunicat ulterior pe site-ul R.A.R.-R.A. www.rarom.ro).

Mostrele vor rămâne în proprietatea R.A.R.-R.A., fiind considerate elemente ale procedurii de selecţie.

Pentru înţelegerea cât mai exactă a cerinţelor produsului „Plăcuţă din care să rezulte dimensiunile şi, după caz, masele maxime autorizate” R.A.R.-R.A. a realizat o interpretare grafică a elementelor minimale prevăzute de OMTI nr. 1640/08.11.2012 şi de anexele la normele metodologice (Monitorul Oficial nr. 791/26.11.2012).

Se menţionează că modelele de plăcuţe propuse mai jos sunt cu titlu informativ şi nu constituie un criteriu de selecţie.

Ofertanţii pot avea propria lor variantă în limitele impuse de cerinţele prezentei selecţii.

Modelul şi dimensiunile solicitate pentru plăcuţa pentru autovehicule este următorul:

Modelul şi dimensiunile solicitate pentru plăcuţa pentru remorci şi semiremorci este următorul:

Se acceptă oferte alternative (maxim două pentru fiecare ofertant) numai în ceea ce priveşte realizarea tehnică a mostrei, respectiv a mostrelor depuse în ofertă.

9. Contractul de colaborare va prevede o înţelegere între R.A.R.-R.A. şi respectivul ofertant câştigător, astfel :

– RAR transmite acestuia datele pe suport informatic pentru un anumit autovehicul, iar ofertantul se obligă să livreze direct beneficiarului plăcuţa şi documentele aferente (factură, garanţie, etc.) în termen de cel mult 5 zile calendaristice.
– Preţul se va încasa direct de către furnizor.
– Preţul ofertat va fi menţinut neschimbat pentru o perioadă de cel puţin 24 luni.
– Garanţia acordată produselor va fi de cel puţin 24 luni.
– Ofertantul va depune un model de contract în care îşi va însuşi cel puţin clauzele susmenţionate.

Răspunsuri la solicitările de clarificări: