Activitatea de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice (ITP) a vehiculelor înmatriculate în statele membre UE

Activitatea de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice (ITP) a vehiculelor înmatriculate în statele membre UE este reglementată prin Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora.

În cadrul art. 2 din această directivă se specifică: „Inspecţiile tehnice auto prevăzute de prezenta directivă se efectuează de către statul membru sau de către un organism public abilitat de stat în acest sens sau de către organisme sau instituţii desemnate şi supravegheate direct de către stat, inclusiv organisme private autorizate corespunzător. În mod special, atunci când instituţiile însărcinate cu inspecţia tehnică auto realizează, în acelaşi timp, şi activitatea de reparare a autovehiculelor, statele membre depun toate eforturile pentru a asigura obiectivitatea şi nivelul înalt de calitate ale inspecţiei.

Aceeaşi activitate de ITP este reglementată la nivel naţional prin prevederile OG nr. 81/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ce a fost aprobată prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

La art. 4, alin. (1) din OG nr. 81/2000 (modificată şi completată ultima dată prin OG nr. 6/2012, ce a fost aprobată prin Legea 232/2013) se prevede faptul că: „Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanţele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R.„.

De asemenea, alin. (8) prevede că monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnică periodică cuprinde printre altele: supravegherea tehnică a staţiilor de ITP, inclusiv prin mijloace informatice şi controlul executării ITP, inclusiv prin reverificări efectuate de RAR în staţiile de ITP la vehiculele inspectate de aceste staţii.

Instituţia noastră a dezvoltat o aplicaţie informatică on-line pentru evidenţa vehiculelor ce sunt prezentate în vederea efectuării ITP, aplicaţie ce rulează din anul 2007 şi care este permanent modernizată şi menţinută în parametri corespunzători pentru a putea răspunde obiectiv cerinţelor pieţii şi legislaţiei aplicabile.

Cerinţa legislativă de supraveghere tehnică a staţiilor de ITP se realizează de către RAR şi prin alegerea vehiculelor ce urmează a fi reverificate de către inspectorii RAR prin intermediul unui algoritm aleatoriu, asigurându-se astfel un mijloc obiectiv şi nediscriminatoriu de selectare a vehiculelor în vederea reinspectării.

În condiţiile în care inspectorii RAR constată neconformităţi ale vehiculului inspectat care nu au fost detectate şi de către inspectorul tehnic din cadrul staţiei de ITP, au posibilitatea menţionării acestora în sistemul informatic.

Atât inspectorii atestaţi din cadrul staţiilor de ITP cât şi inspectorii RAR trebuie să aibă în vedere stabilirea cu rigurozitate a codurilor defecţiunilor constatate în vederea salvării acestor date în calculator deoarece, pentru fiecare vehicul reinspectat, aplicaţia informatică cuantifică diferenţele înregistrate între rezultatele salvate de aceştia şi în funcţie de aceste diferenţe calculează punctele de penalizare ce se acumulează pentru fiecare staţie de ITP în parte, astfel obţinându-se o ordonare calitativă a acestora în funcţie de punctajele acumulate.

Pentru fiecare reinspecţie efectuată şi salvată în sistem, suplimentar, există un număr de puncte ce sunt scăzute din total, astfel încât o staţie care lucrează corect (nu există diferenţe între rezultatele ITP salvate de către inspectorul tehnic şi inspectorul RAR) va beneficia de o scădere continuă a numărului de puncte de penalizare şi astfel va avea o încadrare calitativă superioară iar ca rezultat imediat va primi, din partea sistemului, mai puţine reinspecţii  comparativ cu o staţie ce acumulează din ce în ce mai multe puncte de penalizare şi care va avea în mod corespunzător un număr din ce în ce mai mare de vehicule selectate în vederea reinspectării, cu scopul unei monitorizări mai atente a modului de lucru al inspectorilor tehnici din staţia respectivă.

În urma constatării repetate a unor neconformităţi suplimentare de către inspectorii RAR în cadrul aceleiaşi staţii de ITP, aceasta poate acumula puncte de penalizare până la atingerea unui prag maxim, după care activitatea staţiei respective de ITP va fi suspendată pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior staţia de ITP în cauză va relua activitatea beneficiind de ştergerea punctelor acumulate anterior.

Menţionăm că instituţia noastră prin aceste acţiuni urmăreşte îmbunătăţirea continuă şi uniformizarea nivelului calitativ al inspecţiilor tehnice periodice efectuate la nivel naţional, acestea având un impact semnificativ în creşterea siguranţei rutiere.