Ing. George-Adrian DINCĂ

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Dincă George-Adrian
Adresa
Ilfov (România)
E-mail
george.dinca@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
13/06/1977
Experienţa profesională
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Activități de testări și analize tehnice
 Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Perioada
Februarie 2020 → Prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Director  Infrastructură în cadrul RAR-RA
Activităţi şi responsabilităţi principale
– Coordonează elaborarea programelor de întreţinere tehnologică, revizie tehnică periodică şi de reparare planificată a mijloacelor fixe din sfera sa de activitate;
– Asigurarea şi răspunderea privind întreţinerea şi folosirea eficientă a parcului propriu de utilaje şi instalaţii tehnologice;
– Participarea la recepţia şi PIF (punerea în funcţiune) a utilajelor şi echipamentelor achiziţionate de la parteneri externi şi autohtoni şi care urmează să intre în dotarea regiei (inclusiv a reprezentanţelor judeţene);
– Asigurarea gestionării, conform legislaţiei în vigoare, a tuturor mijloacelor fixe din sfera sa de activitate, cu urmărirea permanentă a respectării integrităţii acestora pe toată perioada utilizării normate, până la casare;
– Elaborarea strategiilor de mentenanţă şi asigurarea materializării acestora.
 Perioada  31/05/2012 → 31/01/2020
 Funcţia
sau postul ocupat
Director General în cadrul RAR-RA
 Activităţi şi responsabilităţi principale – Organizarea şi conducerea desfăşurării în ansamblu a activităţii curente a Regiei;
– Conducerea instituției în sensul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor de performanță potrivit contractului de mandat;
– Îndrumarea şi coordonarea modului în care sunt aduse la îndeplinire sarcinile trasate de conducere în domeniul prognozei, dezvoltării activităţilor şi perfecţionării regiei;
– Susținerea şi reprezentarea cu competenţe depline a Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”;
– Susținerea intereselor Regiei în toate domeniile sale de activitate, în relaţiile cu organele administraţiei de stat şi judecătoreşti, cu reprezentanții salariaţilor, cu orice alte persoane juridice sau fizice;
– Asigurarea permanentă a creșterii calității serviciilor RAR, prin adaptarea și îmbunătățirea continuă a procedurilor de lucru și prin înființarea mai multor structuri de control.
Perioada Decembrie 2012-Septembrie 2014
Funcţia
sau postul ocupat
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Spitalului CF2
Perioada 2012 -> Prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Membru în Consiliul de Administraţie al RAR-RA
Perioada 2012 -> 2020
Funcţia
sau postul ocupat
Membru în Consiliul de Conducere al ARR
Perioada Februarie 2017 -> Prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Membru în Consiliul de Conducere al ISCTR
 Perioada  2017 → 2018
Funcţia
sau postul ocupat
 Membru în Consiliul de Administrație al CNAIR
 Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Departamentul Transport
Perioada
01/02/2009 – 01/01/2012 
Funcţia
sau postul ocupat
Şef Departament
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Organizarea şi coordonarea întregii activități de întreţinere şi exploatare a parcului auto;
– Urmărirea executării la timp în condiţii bune şi cu operativitate a întreţinerii şi reparării planificate sau accidentale a autovehiculelor din parc;
– Aducerea la cunoştinţă a salariaţilor din subordine, sub semnătură, procedurile de lucru, actele normative şi instrucţiunile de aplicare a acestora,
– Selectarea şi examinarea profesională a personalului din subordine, propunând stimulente şi sancţiuni, atunci când este cazul;
– Verificarea şi controlarea respectării graficelor lunare de întreţinere, reviziilor planificate şi ITP, în parcul auto etc.
 Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Serviciul Exploatare – Întreţinere Parc Auto
Perioada
11/2006 – 02/2009
Funcţia
sau postul ocupat
Şef Serviciu
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– reprezintă RAR în relaţiile cu Poliţia, cu companiile de asigurare auto, cu unităţile de reparaţii auto;
– organizarea predării de către personalul de pază desemnat a autovehiculelor parcate;
– preluarea şi predarea în parcul din subordine, a vehiculelor venite temporar în RAR pentru probe de anduranţa;
– selectează şi examinează profesional personalul din subordine, propunând stimulente şi sancţiuni,
atunci când este cazul.
 Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Serviciul Exploatare – Întreţinere Parc Auto
Perioada
01/05/2004 – 01/06/2006
Funcţia
sau postul ocupat
Şef Colectiv
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– reprezintă RAR în relaţiile cu Poliţia, cu companiile de asigurare auto, cu unităţile de reparaţii auto;
– aducerea la cunoştinţă a salariaţilor din subordine procedurile de lucru, actele normative şi instrucţiunile de aplicare a acestora;
– înregistrarea comenzilor de transport şi urmărirea respectării repartizării pe curse a autovehiculelor;
– urmărirea efectuării la termen a operaţiilor de întreţinere şi reviziilor tehnice planificate;
– întocmirea graficului de programare a efectuării ITP obligatorie;
 Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Serviciul Exploatare – Întreţinere Parc Auto
Perioada
01/07/2003 – 01/05/2004
Funcţia
sau postul ocupat
Inginer
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– înregistrarea comenzilor de transport şi urmărirea respectării repartizării pe curse a autovehiculelor;
– totalizarea foilor de parcurs, după efectuarea curselor;
– urmărirea efectuării la termen, a operaţiilor de întreţinere şi revizille tehnice planificate, întocmirea graficului lunar de întreţinere şi revizie tehnică planificate avizat de şeful serviciului;
– întocmirea graficului de programare a efectuării ITP obligatorie pentru fiecare autovehicul din cadrul parcului auto RAR;
– arhivarea documentelor întocmite etc.
 Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Departamentul Omologări de Tip
Perioada
01/04/2003 – 01/07/2003
Funcţia
sau postul ocupat
Inginer omologări de tip
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– desfășurarea activității de analiză și evaluare omologări și înregistrări naționale de tip;
– primirea dosarului solicitantului pentru omologarea de tip/înregistrarea națională de tip, analiza și evaluarea conținutului acestuia;
– stabilirea planului de încercări și verificări;
– participarea la evaluarea inițială a capabilității producătorului vehiculului;
– întocmirea și semnalizarea comunicării și omologării de tip;
Educaţie şi formare
Perioada
 2011-2013
Calificarea/
diploma obţinută
Master în domeniul Ingineriei electronice şi telecomunicaţii,
specializarea „Sisteme inteligente pentru transporturi”
Disciplinele principale studiate/
competenţele profesionale dobândite
-Sisteme inteligente de transport
-Sisteme on-board, ghidare dinamică şi navigaţie
-Instrumente software pentru analiza şi simularea traficului
-Tehnologii avansate de telecomunicaţii
-Inteligenţă artificială
-Managementul riscurilor în sistemele inteligente de transport
-Sisteme de semnalizare rutieră
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Universitatea Politehnica din Bucureşti (Facultatea de Transporturi)
Bucureşti, România
 Perioada 1996-2002
Calificarea/
diploma obţinută
Inginer diplomat în domeniul autovehiculelor rutiere
Profil Mecanic
Specializare Autovehicule rutiere
Disciplinele principale studiate/
competenţele profesionale dobândite
– Matematica;
– Fizica;
– Motoare termice şi electrice;
– Automatizări;
– Trafic şi siguranţă rutieră;
– Dinamica autovehiculelor.
 Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Universitatea Politehnică Bucureşti (Facultatea de Transporturi)
Bucureşti, România
 Perioada 1992-1996
Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare
Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate
 Cursuri şi certificări
Perioada 2017
Cursul Atestat membru al Comitetului Onorific al Societăţii Inginerilor de Automobile din România – SIAR
Universitatea Politehnica, Facultatea de Transporturi
Perioada 2017
Cursul Atestat membru al Societăţii Inginerilor de Automobile din România – SIAR
Universitatea Politehnică, Facultatea de Transporturi
Perioada 2016
Cursul Expert achiziţii publice
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
Ministerul Educaţiei Naţionale
ATC @ IT Solution S.R.L
Perioada 2016
Cursul Implementarea şi Evaluarea Sistemului de Control Managerial Intern
Mişcarea Română Pentru Calitate
Perioada 2016
Cursul Auditori pentru sisteme de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 ;I SR EN ISO 19011:2011
Mişcarea Română Pentru Calitate
Perioada 2015
Cursul Expert achiziţii publice
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
Ministerul Educaţiei Naţionale
ATC @ IT Solution S.R.L
Perioada 2014
Cursul Implementarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu OMFP nr. 946/2005 Republicat
Mişcarea Română Pentru Calitate
Perioada 2014
Cursul Implementarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu OMFP nr. 946/2005 Republicat
Mişcarea Română Pentru Calitate
Perioada 2011-2013
Cursul Master: „Sisteme Inteligente în Transporturi”
Facultatea de Transporturi
Universitatea Politehnică Bucureşti
Perioada 27/09/2012
Cursul  „Managementul Afacerilor Interne”, Colegiul Naţional de Afaceri Interne
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Perioada 23/07/2012 – 29/07/2012
Cursul  „Managementul şi protecţia informaţiilor clasificate”, la Institutul de Formare Profesională – Asociatie.
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
Perioada 2007
 Cursul „Comunicare în limba engleză”, la SC Road Center.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

 

Engleză

 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
B2 B2 B2 B2 B2
 Permis de conducere  B, BE, C, CE
Competenţe şi abilităţi sociale
– integritate morală, independenta şi obiectivitate, confidenţialitate, adaptare imediată la lucrul în echipă;
– iniţiativa proprie, loialitate, respect al principiilor în exercitarea atribuţiilor şi competentelor;
– leadership ( în prezent Director General al RAR-RA, regie cu un număr de 1633 de salariați;
– bune competenţe organizaţionale dobândite în perioada în care am ocupat funcții de management;
– bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca manager al RAR-RA;
– excelente abilităţi de interacţiune cu oamenii;
– disponibilitatea la efort continuu;
– foarte bune aptitudini în organizarea activităţilor specifice pregătirii profesionale;
– capacitate foarte bună de a îmi forma viziuni pe termen mediu și lung.
Informaţii suplimentare
Participare la seminarii internaţionale
19 – 24 August 2012 Participare la Seminarul Internaţional IAATI de la Kansas City, SUA
24 – 25 Ianuarie 2013 Vizită de lucru la Centrul pentru Omologarea şi Înmatricularea Vehiculelor – RDW din Zoetermeer, Olanda
29 Septembrie – 04 Octombrie 2013 Participare la Seminarul Internaţional IAATI organizat de Asociaţia Internaţională a Investigatorilor de Autovehicule Furate în Rimini, Italia
26 – 28 Noiembrie 2013 Participare la Conferinţa Internaţională privind infracţiunea în domeniul vehiculelor organizată de INTERPOL în Lyon, Franţa
29 Martie – 01 Aprilie 2014 Participare la Seminarul Internaţional IAATI-AUS, ediţia a 21-a de la Sydney, Australia
16 – 18 Iunie 2014 Participare la lucrările Conferinţei anuale EReg de la Helsinki, Finlanda
02 – 03 Septembrie 2014 Vizită de lucru la Centrul pentru Omologarea şi Înmatricularea Vehiculelor – RDW din Zoetermeer, Olanda
29 – 30 Septembrie 2014 Discuţii cu omologii RAR de la DEKRA şi TÜV din Mϋnchen, Germania
06 Septembrie 2014 Discuţii cu reprezentanţii Agenţiei Europene pentru Mediu-EEA de la Copenhaga, Danemarca
01 – 03 Octombrie 2014 Participare la Seminarul Internaţional IAATI-EB de la Almelo, Olanda
08 – 10 Octombrie 2014 Participare la Conferinţa anuală a statelor participante la Tratatul Eucaris de la Oslo, Norvegia
Aprilie 2015 Participare la Conferința CITA din Dubai
Iunie 2015 Vizită de lucru la RDW Olanda
August 2015 Participare la Seminarul IAATI Int. De la Pheonix, Arizona, SUA
Februarie 2016 Participare la Conferința Globală INTERPOL de la Bangkok, Thailanda
Mai 2016 Vizită de lucru la RDW, Olanda
Iunie 2016 Participare la conferința Ereg de la Orebro, Suedia
Octombrie 2016 Participare la Seminarul IAATI-EB de la Torremolinos
August 2017 Participare la Seminarul IAATI International din Cape Town, Republica Africa de Sud
Octombrie 2017 Participare la IAATI-EB, Praga, Cehia
Mai 2018 Participare la Ereq, Berlin, Germania
Mai 2018 Participare la Conferința Interpol, Cancun, Mexic
Septembrie 2019 Participare la IAATI-INT, Glasgow, UK
Distincţii
Diplomă de recunoaştere pentru contribuţia fundamentală adusă dezvoltării Certificatului de Autenticitate al Vehiculului, un instrument esenţial în lupta împotriva traficului ilegal de vehicule furate şi modificate, oferită de Renato Schipani, Preşedinte IAATI – Reprezentanţa Europeană, 2014
Hobby-uri
– călătoriile, automobilismul, vânătoarea