Ing. Claudiu Ion MIJA

Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Claudiu Ion MIJA
Adresa
Bucureşti (România)
E-mail
claudiu.mija@rarom.ro
Naţionalitate
Română
Data naşterii
23/05/1968
Experienţa profesională
Perioada
Iulie 2020 – prezent
Funcţia
sau postul ocupat
Director Tehnic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Coordonarea activităţilor specifice RAR desfăşurate în cadrul Direcţiei Tehnice;
– Omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor şi componentelor acestora, omologarea individuală a vehiculelor, înregistrarea naţională de tip, eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului, stabilirea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere şi încadrarea în categoriile de folosinţă conform destinaţiei;
– Încadrarea autovehiculelor în normele de poluare chimică;
– Încercările vehiculelor privind securitatea rutieră;
– Elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea RAR şi monitorizarea legislaţiei aplicabile, instruirea şi atestarea personalului RAR şi al altor agenţi economici;
– Certificarea autenticităţii vehiculelor, eliberarea Atestatului Tehnic în cazul maşinilor autopropulsate pentru lucrări;
– Determinarea anului de fabricaţie pentru vehicule, acordarea acceptului privind înlocuirea caroseriei/şasiului sau a motorului;
– Eliberarea certificatelor de agreare mărfuri periculoase, mărfuri perisabile, taxi şi şcoală, clasificarea autocarelor pe stele şi pe categorii de confort;
– Participarea personalului RAR la Comitetele tehnice şi Grupele de lucru ale Comisiei europene şi ale Consiliului UE.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
 Direcția Tehnică
Perioada
Iunie 2012 – iulie 2020, Noiembrie 2010 – Martie 2011, Iunie 2007 – Ianuarie 2009 și Iulie 2002 – Februarie 2006
Funcţia
sau postul ocupat
Șef Departament Inspecții Tehnice Periodice și Supraveghere Parc Național de Vehicule
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Modificarea reglementărilor specifice de inspecţie tehnică periodică în sensul armonizării cu legislaţia europeană în domeniu, transpunerea legislaţiei europene de inspecţie tehnică şi control tehnic rutier în legislaţia românească;
– Semnarea contractelor de franciză cu agenţii economici deţinători de staţii de inspecţii tehnice periodice şi urmărirea respectării acestora;
– Creşterea nivelului calitativ al supravegherii activităţii desfăşurate de staţiile de inspecţii tehnice periodice autorizate, proiectarea, realizarea și implementarea unui sistem informatic de supraveghere pentru stațiile de inspecții;
– Întărirea nivelului controlului tehnic rutier desfăşurat prin dotare corespunzătoare şi reglementări specifice;
– Organizarea şi susţinerea periodică a unor cursuri de pregătire profesională pentru angajaţi, menţinerea acestora la un înalt nivel de pregătire şi cunoaştere în domeniu, abordarea cu maximă atenţie a relaţiilor cu publicul ;
– Iniţierea, semnarea şi finalizarea unor Proiecte PHARE privind dotarea cu aparatură destinată creşterii nivelului controlului tehnic rutier.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Omologări și Inspecții la Vehiculele Rutiere
Perioada
Martie 2011 – Iunie 2012 (Februarie 2014 – preluare atribuțiuni)
Funcţia
sau postul ocupat
Șef Departament Poluare și Consultanță Tehnică
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Organizarea, coordonarea și urmărirea întregii activități desfășurate în cadrul departamentului;
– Elaborarea, verificarea și avizarea procedurilor operaționale și a actelor interne specifice domeniului de activitate al departamentului;
– Determinarea normei de poluare chimică a autovehiculelor în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională;
– Încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaționale de mărfuri în categorii de poluare și de siguranță a circulației;
– Completarea/modificarea bazelor de date tehnice/motoare cu noi date tehnice;
– Efectuarea identificării motoarelor care echipează autovehiculele și stabilirea caracteristicilor și a performanțelor tehnice ale acestora;
– Acordarea de informații si consultanță tehnică diversă clienților.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Omologări și Inspecții la Vehiculele Rutiere
Perioada
Ianuarie 2009 – Noiembrie 2010 și Februarie 2006 – Iunie 2007
Funcţia
sau postul ocupat
Director Tehnic
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Coordonarea, organizarea și conducerea activităților de omologare de tip, omologare individuală, încercări vehicule rutiere, verificări și inspecții tehnice ale vehiculelor, investiții și achiziții publice, cercetare privind siguranța circulației și protecția mediului înconjurător;
– Coordonarea și desfășurarea activităților de elaborare și actualizare periodică a normelor, tehnologiilor și procedurilor specifice sau operaționale utilizate de structurile ierarhice subordonate;
– Realizarea unei cooperări corespunzătoare între departamentele din subordine, reprezentanțele teritoriale și celelalte structuri organizatorice;
– Reprezentarea conducerii instituției în relațiile de natură tehnică cu alte instituții din țară și străinătate;
– Preluarea atribuțiilor directorului general în absența acestuia din instituție.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Omologări și Inspecții la Vehiculele Rutiere
Perioada
August 1997 – Iulie 2002
Funcţia
sau postul ocupat
Șef Reprezentanță București – Voluntari
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Reorganizarea reprezentanţei în scopul asigurării unor servicii de calitate ridicată pentru deţinătorii de vehicule;
– Organizarea şi susţinerea periodică a unor cursuri de pregătire profesională pentru angajaţi; menţinerea acestora la un înalt nivel de pregătire şi cunoaştere în domeniu, abordarea cu maximă atenţie a relaţiilor cu publicul;
– Realizarea şi implementarea unui anumit flux de activităţi, pe principii moderne, cu un înalt grad de ergonomie, pragmatism şi eficienţă, care să permită monitorizarea acestora cât mai fidel, atât din interior cât şi din exterior; creşterea transparenţei activităţilor desfăşurate;
– Realizarea tuturor activităţilor specifice în sistem laborator, prin aportul unui număr sporit de angajaţi în luarea deciziei finale, prin introducerea unor faze obligatorii de supervizare;
– Reamenajarea sediului reprezentanţei în scopul satisfacerii în mare parte a principiilor de bază ale activităţii de prestări servicii: corectitudinea, receptivitatea, siguranţa, individualizarea şi asigurarea elementelor tangibile;
– Iniţierea şi finalizarea unor lucrări de investiţii, la sediul reprezentanţei, în scopul creșterii nivelului tehnic al serviciului: Laborator pentru măsurarea emisiilor poluante pentru autovehicule, Laborator pentru verificarea elementelor de frânare pe un stand inerţial.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Omologări și Inspecții la Vehiculele Rutiere
Perioada
Mai 1995 – August 1997
Funcţia
sau postul ocupat
Specialist Elaborare Tehnologii, Instrucțiuni și Proceduri specifice
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Elaborare tehnologii, instrucţiuni de lucru, proceduri specifice în cadrul Departamentului de Omologări Individuale şi Inspecţii Tehnice;
– Studierea, aprofundarea şi implementarea în România a Acordului European relativ la transportul internaţional rutier de mărfuri periculoase (ADR) – iniţiat la Geneva în 1957 şi amendat la fiecare doi ani, la care România este parte începând cu 1995;
– Elaborarea şi eliberarea primelor Certificate de Agreare pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase în trafic intern şi internaţional (după modelul şi în spiritul acordurilor europene);
– Susţinerea şi pregătirea unor cursuri de specialitate, în calitate de lector, pentru experţi tehnici, în vederea autorizării de către Ministerul Transporturilor pentru efectuarea omologărilor şi verificărilor tehnice a vehiculelor destinate transporturilor de mărfuri periculoase (RNTR-3);
– Acordarea de consultanţă tehnică specifică societăţilor comerciale în scopul achiziţionării unor vehicule specializate care să îndeplinescă toate condiţiile tehnice specifice în vederea omologării pentru circulaţie, studierea unor documentaţii tehnice şi reglementări europene.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Omologări și Inspecții la Vehiculele Rutiere
Perioada
August 1993 – Mai 1995
Funcţia
sau postul ocupat
Specialist Omologări Individuale și Inspecții Tehnice
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
 – Desfășurarea de activităţi tehnice în domeniul omologărilor individuale şi a inspecţiilor tehnice pentru vehiculele rutiere;
– Autorizat şi atestat de către Ministerul Transporturilor ca expert verificări tehnice.
Numele şi adresa
angajatorului
Registrul Auto Român R.A.
Calea Griviţei, Nr. 391 A, Sectorul 1, Municipiul Bucureşti, 010719 (România), www.rarom.ro
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Omologări și Inspecții la Vehiculele Rutiere
Perioada
Septembrie 1992 – august 1993
Funcţia
sau postul ocupat
Cadru didactic – Profesor discipline tehnice
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
– Crearea şi realizarea unor materiale didactice în concordanţă cu planurile lecţiilor;
– Susţinerea cursurilor de specialitate în domeniul tehnic și mecanic în cadrul următoarelor niveluri de formare profesională: liceu – cursuri de zi şi seral, învățământ profesional şi şcoala de maiştri.
Numele şi adresa
angajatorului
Grup Școlar, actualmente Liceu Tehnologic „Tudor Vladimirescu”,  Șimian
Tipul activităţii
sau sectorul
de activitate
Didactic
 Educaţie şi formare
 Perioada 1987 – 2002
 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer mecanic – autovehicule rutiere
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite – Calculul și construcția autovehiculelor
– Dinamica autovehiculelor
– Fiabilitatea și mentenanța autovehiculelor rutiere
– Trafic rutier
– Motoare termice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul Politehnic București
Facultatea de Transporturi, Specializarea Autovehicule rutiere
Activități speciale – Cercetări ştiinţifice în cadrul Laboratorului de fizică al I.P.B.
– Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor din România; premiul special cu o lucrare din domeniul holografiei (memoriu tehnic şi realizare practică), 1989, Centrul Universitar Timişoara
 Perioada 1982 – 1986
 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite – Limba și Literatura Română
– Matematică
– Fizică
– Limba franceză, Limba rusă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Industrial Motru
Profil Matematică – Fizică
Activități speciale Calificarea și participarea la olimpiadele de matematică – faze naționale
Formare, Cursuri și Certificări
– Participarea și absolvirea cu Diplomă de absolvire a examenului final la Cursul Evaluarea conformității produselor prin inspecții și cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții, conform SR EN ISO/CEI 17020: 2012 susținut de CERTINSPECT Register, 2018
– Participarea și absolvirea cu diplomă a Programului de pregătire a discuției de evaluare a perfomanței angajaților susținut de TRANSEARCH International România, octombrie 2018
– Participarea și absolvirea cu certificat a Cursului Implementarea și Evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial susținut de Mișcarea Română pentru Calitate – Centrul Regional de Formare Continuă, august 2016
– Auditori pentru sisteme de management al calităţii şi de mediu în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 19011:2011 susținut de
Mişcarea Română Pentru Calitate, 2016
– Implementarea sistemului de control intern managerial in conformitate cu OMFP nr. 946/2005 Republicat curs susținut de Mişcarea Română Pentru Calitate, 2014
– Doctorand în științe inginerești, domeniul Ingineria Transporturilor, Universitatea Politehnica București, 2007 – 2012 (fără susținere teză)
– Comunicare în limba engleză, cu certificare, SC Road Center, 2007
– Delegat la Comitetul pentru inspecții tehnice auto (COMMITTEE ON ROADWORTHINESS) în cadrul Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mobilitate și Transport, 2006 –
– Delegat din partea României la Forumul Mondial pentru Armonizarea Regulamentelor Vehiculelor (WP 29) din cadrul Comisiei Economice Pentru Europa a ONU, 2006 –
– Seminar Total Quality Management (TQM), Enrique Sancez, 2005
– Participant și membru în cadrul grupelor de lucru pentru experți tehnici de la CITA – Comitetul Internațional pentru Inspecții Tehnice la Vehicule, Brussels, 2004
– Stagiu de perfecţionare în problematica inspecţiilor tehnice periodice, a controlului tehnic rutier şi a omologării vehiculelor rutiere, ENAC, INTA, Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului, Spania, 2004
– Stagiu de perfecţionare în problematica inspecţiilor tehnice periodice şi a controlului tehnic rutier, RDW, Olanda, 2003
– Membru în cadrul Consiliului Interministerial pentru Siguranţă Rutieră – Comisia pentru Supravegherea Circulaţiei Rutiere, 2002-2006
– Înregistrarea ca auditor/auditor şef în cadrul Registrului Internaţional al Auditorilor Certificaţi (IRCA) Londra, 1998
– Participarea şi absolvirea, cu diplomă, a unui curs de formare în domeniul asigurării calităţii (ISO 9001) susţinut în România de către GCT ASSOCIATES LIMITED şi SMG ASSOCIATES, din Londra, 1997
– Membru fondator al Societăţii Inginerilor de Automobile din România (SIAR), 1990
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă
Română
Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)Limba
.
.
Engleză
.
Limba Franceză
.
.
Limba rusă

 

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
B1 B1 B1 B2 B1
B1 B1 A2 B1 B1
B1 B1 A2 B1 B1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar – B1/2: Utilizator independent – C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe şi abilităţi sociale
– Spirit de echipă;
– Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența participării la multe ședințe și instruiri în străinătate;
– Bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței ca șef reprezentanță, șef departament și director tehnic.
Competenţe şi aptitudini organizatorice
– Leadership – responsabilul unei echipe compuse din peste 200 oameni;
– Spirit organizatoric.
Competenţe şi aptitudini tehnice
– Bună cunoaștere a proceselor de control al calității (responsabil asigurarea calității și cursuri specifice de asigurarea calității);
– Competențe tehnice în domeniul motoarelor cu ardere internă, încercarea, verificarea tehnică, diagnosticarea și mentenanța autovehiculelor, dinamica autovehiculelor;
– Cunoștințe de tehnoredactare grafică asistată de calculator.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
– Cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™), Oracle
Alte competenţe şi aptitudini
– Tenis de câmp
Permis(e) de conducere
Permis de conducere categoriile B, BE, C, CE
Informaţii suplimentare
– Flexibilitate, responsabilitate, integritate, capacitate de sinteză, adaptare rapidă la mediul de lucru profesional